Privacybeleid

KONG toy

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding
Welkom bij www.KONGcompany.com. Deze website is in eigendom van en wordt beheerd door KONG Company. Door onze website te bezoeken en de informatie, bronnen, diensten, producten en tools die we leveren te gebruiken, begrijpt u dat u akkoord gaat met en zich houdt aan de volgende voorwaarden als vermeld in dit beleid (hierna te noemen 'Gebruikersovereenkomst'), naast de voorwaarden als vermeld in ons Privacybeleid (zie het gedeelte Privacybeleid hieronder voor meer informatie).

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 17 februari 2012.

We behouden ons het recht voor deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder aankondiging te wijzigen. U erkent en komt overeen dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst periodiek te lezen om bekend te zijn met eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van deze site na dergelijke aanpassingen houdt bevestiging van en instemming met de aangepaste voorwaarden in.

Verantwoord gebruik en gedrag
Door onze website te bezoeken en de informatie, bronnen, diensten, producten en tools die we u bieden te gebruiken, direct of indirect (hierna te noemen 'bronnen'), gaat u akkoord om deze bronnen alleen te gebruiken voor de bedoelde doelen zoals is toegestaan door (a) de voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst en (b) van toepassing zijnde wetten, regels en algemeen geaccepteerde online praktijken en richtlijnen.

Waarbij u begrijpt dat:
a. Om onze bronnen te gebruiken, van u vereist kan worden bepaalde informatie te verstrekken over uzelf (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) als onderdeel van het registratieproces, of om de bronnen te kunnen gebruiken. U ermee akkoord gaat dat de informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

b. U verantwoordelijk bent voor het behoud van vertrouwelijkheid van aanmeldgegevens die zijn gekoppeld aan accounts die u gebruikt om onze bronnen te gebruiken. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s). c. Het openen (of proberen te openen) van een van onze bronnen via andere middelen dan via de middelen die wij verstrekken, strikt verboden is. U gaat er specifiek mee akkoord om onze bronnen niet te openen (of proberen te openen) via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het deelnemen aan een activiteit die onze bronnen verstoort, inclusief de servers en/of netwerken waar onze bronnen gevestigd zijn of mee verbonden zijn, strikt verboden is.

e. Het proberen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen van onze bronnen strikt verboden is.

f. U zelf verantwoordelijk bent voor gevolgen, verliezen of schade die we direct of indirect kunnen ondervinden door onbevoegde activiteiten die door u zijn uitgevoerd, zoals hierboven beschreven, en dat deze kunnen leiden tot strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid.

g. We verschillende open communicatiemiddelen op onze website kunnen aanbieden, zoals blogopmerkingen, blogposts, openbare chat, forums, prikborden, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en -recensies, verschillende sociale mediadiensten, enz. U begrijpt dat we over het algemeen de inhoud die door gebruikers geplaatst wordt via deze verschillende communicatiemiddelen niet screenen of controleren, wat betekent dat het, wanneer u ervoor kiest deze middelen te gebruiken om iets op onze website te plaatsen, uw eigen verantwoordelijkheid is deze middelen op een verantwoorde en ethische wijze te gebruiken. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van open communicatiemiddelen zoals vermeld, komt u overeen dat u geen inhoud uploadt, plaatst, deelt of op andere wijze verspreidt die

i). Illegaal, bedreigend, lasterlijk, grof, treiterend, minachtend, intimiderend, frauduleus, misleidend, aanvallend of racistisch is, of enige suggestieve, ongepaste of expliciete taal bevat.
ii). Een vorm van dierenmishandeling promoot of steunt, of direct of indirect schade veroorzaakt (fysiek of psychologisch) aan een dier.
iii). Inbreuk maakt op een handelsmerk, patent, handelsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht van een partij.
v). Een vorm van onbevoegde of ongevraagde reclame bevat.
v). Een persoon of identiteit imiteert, inclusief een medewerker of vertegenwoordiger van www.KONGcompany.com.

We hebben het recht naar eigen inzicht inhoud te verwijderen waarvan wij vinden dat deze niet overeenstemt met deze Gebruikersovereenkomst, samen met inhoud waarvan wij vinden dat deze anderszins aanstootgevend, schadelijk of onjuist is of de copyrights of handelsmerken van een derde partij overtreedt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten in het verwijderen van dergelijke inhoud. Als u inhoud plaatst die wij verwijderen, geeft u hierbij toestemming voor een dergelijke verwijdering, en gaat u akkoord ons niet aansprakelijk te stellen.

h. Wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor inhoud die geplaatst wordt door u of een andere derde gebruiker van onze website. Inhoud die geplaatst wordt door u via een open communicatiemiddel op onze website, mag echter geen inbreuk zijn op de copyrights of handelsmerken van derde partijen, en wordt eigendom van KONG Company, en biedt ons daarom een eeuwige, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie tot het reproduceren, veranderen, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar tonen en/of distribueren naar ons eigen inzicht. Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die geplaatst is via open communicatiemiddelen zoals omschreven, en verwijst niet naar informatie die verstrekt is als onderdeel van het registratieproces die noodzakelijk is om onze bronnen te gebruiken. Alle informatie die verstrekt wordt als onderdeel van ons registratieproces wordt gedekt door ons Privacybeleid.

i. U overeenkomt KONG Company en haar moederonderneming en dochterondernemingen - en alsook hun directeuren, managers, werknemers, donors, agenten en licentiehouders - schadeloos te stellen en houden tegen alle verliezen, kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze Gebruikersovereenkomst of het niet voldoen aan verplichtingen betreffende uw account door u of een andere persoon die uw account gebruikt. We behouden het recht de exclusieve verdediging over te nemen van een claim waarbij we recht hebben op schadeloosstelling conform deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval biedt u ons de medewerking die redelijkerwijs door ons gevraagd wordt.

Privacybeleid
Uw privacy is voor ons heel belangrijk, daarom hebben we een afzonderlijk privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we uw privé-informatie verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons Privacybeleid is opgenomen in de omvang van deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van garanties
Door gebruik te maken van onze website, begrijpt u en komt u overeen dat alle bronnen die wij aanbieden 'zoals het is' en 'zoals beschikbaar' zijn. Dit betekent dat we niet vertegenwoordigen of garanderen dat:

i) Het gebruik van onze bronnen voldoet aan uw wensen of eisen.
ii) Het gebruik van onze bronnen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is.
iii) De informatie die verkregen wordt door gebruik van onze bronnen nauwkeurig of betrouwbaar is.
iv) Defecten in de werking of functionaliteit van bronnen die wij leveren gerepareerd of gecorrigeerd worden.

Daarnaast begrijpt en komt u overeen dat
v) Inhoud die gedownload of op andere wijze verkregen is via het gebruik van onze bronnen geschiedt naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico, en dat u alleen verantwoordelijk bent voor schade aan uw computer of andere apparaten voor verlies van gegevens dat kan voortvloeien uit de download van dergelijke inhoud.
vi) Geen enkele informatie of advies - uitdrukkelijk, impliciet, schriftelijk of mondeling, verkregen door u van KONG Company of via de bronnen die wij aanbieden - een garantie of voorwaarde is, met uitzondering van diegene die uitdrukkelijk beschreven zijn in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid
In combinatie met de beperking van garanties zoals hierboven beschreven, begrijpt en komt u uitdrukkelijk overeen dat een claim jegens ons beperkt is tot het bedrag dat u hebt betaald, indien van toepassing, voor gebruik van producten en/of diensten. KONG Company is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of verliezen die u kunt lijden door het gebruik van onze bronnen, of als gevolg van wijzigingen, gegevensverlies of -beschadiging, annulering, toegangsverlies of uitvaltijd, in de volledige mate waarin wetten over beperking van aansprakelijkheid toepasbaar zijn.

Copyrights/handelsmerken
Alle inhoud en materialen beschikbaar op www.KONGcompany.com, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, foto's en logo's zijn intellectueel eigendom van KONG Company en worden beschermd door toepasselijke copyright- en handelsmerkenwetgeving. Alle ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, distributie, weergave of overdracht van inhoud van deze site zonder het ook duidelijk vermelden van KONG Company als bron is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door KONG Company.

Beëindiging van gebruik
U komt overeen dat wij, naar eigen inzicht, uw toegang tot het geheel of een deel van onze website en bronnen kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder aankondiging en om eender welke reden, inclusief, zonder beperking, overtreding van deze Gebruikersovereenkomst. Alle vermoede illegale, frauduleuze of beledigende activiteiten kunnen grond zijn voor beëindiging van uw relatie en kunnen verwezen worden naar de juiste rechtshandhavingsdienst. Na opschorting of beëindiging stopt uw recht gebruik te maken van de bronnen die we aanbieden direct, en behouden wij ons het recht voor alle informatie te verwijderen of wissen die u bij ons hebt opgeslagen, inclusief account- of aanmeldinformatie

Toepasselijk recht
Deze website wordt gereguleerd door KONG Company vanuit onze kantoren in de staat Colorado in de Verenigde Staten. De site kan vanuit de meeste landen ter wereld geopend worden. Omdat ieder land wetten heeft die kunnen afwijken van de wetten in Colorado, komt u door het openen van onze website overeen dat de regels en wetten van Colorado met betrekking tot conflicterende wetten en de Conventie van de Verenigde Naties over de Internationale Verkoop van Goederen gelden voor alle zaken betreffende gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze gebruikersovereenkomst af te dwingen worden voorgelegd bij de federale of nationale rechtbanken in Colorado, de Verenigde Staten. U gaat hierbij akkoord met de persoonlijke jurisdictie door dergelijke rechtbanken en ziet af van forumkeuzebedingen van jurisdicties, locaties of ongemakken.

Garantie
TENZIJ ANDERSZINS VERMELD, DOET KONG Company UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

Contactgegevens
Als u vragen of opmerkingen hebt over de gebruiksvoorwaarden die hierboven zijn beschreven, kunt u contact met ons opnemen via:

KONG Company
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626

Dogs Need to Play®


Photo Gallery Image
chevron_left
chevron_right