Een grijze hond in een veld die naar de verte kijkt.

Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ELK CONTRACT

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, aangezien hierin een aantal van onze en uw wettelijke rechten en plichten met betrekking tot de door ons verkochte Producten worden uiteengezet.

1.Definities en interpretatie
1.1.In deze Voorwaarden:
(a)"Geautoriseerde Partner Addendum" betekent de overeenkomst tussen de partijen die de toestemming van de Klant regelt om de Producten te verkopen, wat een Geautoriseerde Distributeur Addendum of een Geautoriseerde Wederverkoper Addendum kan zijn (zoals van toepassing);
(b)"Contract" betekent een contract tussen de partijen voor de verkoop en levering van Producten dat is afgesloten in overeenstemming met artikel 2;
(c) "Geval van overmacht" betekent een gebeurtenis, of een reeks gerelateerde gebeurtenissen, die buiten de redelijke controle van de getroffen partij valt (met inbegrip van stroomstoringen, arbeidsconflicten die van invloed zijn op een derde partij, wetswijzigingen, rampen, explosies, branden, overstromingen, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen);
(d)"Prijzen": de standaard catalogusprijzen van de Leverancier voor de Producten zoals die van tijd tot tijd door de Leverancier aan de Klant worden toegezonden;
(e)"Producten": de producten die door de Klant van de Leverancier kunnen worden of worden gekocht krachtens deze Voorwaarden (waarvan details zijn opgenomen in de prijslijst en catalogus van de leverancier);
(f)"Leverancier": KONG Company Limited, een in Engeland en Wales opgerichte naamloze vennootschap;
(g)"Voorwaarden": deze leveringsvoorwaarden.
1.2.Andere gedefinieerde termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis zoals uiteengezet in het Voorblad of het Addendum Geautoriseerde Partner zoals overeengekomen tussen de Partijen.
1.3.De ejusdem generis-regel is niet bedoeld om te worden gebruikt bij de interpretatie van deze Voorwaarden; hieruit volgt dat een algemeen concept of categorie die in deze Voorwaarden wordt gebruikt, niet wordt beperkt door specifieke voorbeelden of gevallen die in verband met een dergelijk concept of categorie worden gebruikt.

2.Contracten
2.1.Elke bestelling van Producten door de Klant bij de Leverancier wordt beschouwd als een aanbod van de Klant om Producten van de Leverancier te kopen met inachtneming van deze Voorwaarden.
2.2.Om een Contract in werking te laten treden:
(a) dient de Klant een bestelling bij de Leverancier in te dienen en de Leverancier zijn uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van deze Voorwaarden te geven; en
(b) zal bij aanvaarding van de bestelling van de Klant door de Leverancier een Contract tussen partijen in werking treden.
2.3. De Leverancier behoudt zich het recht voor een bestelling niet te aanvaarden of Producten met een tekort aan voorraad niet te leveren en verzoekt de Klant deze opnieuw te bestellen zodra deze beschikbaar zijn.

3.Levering
3.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:
(a)worden alle Producten door de Leverancier bij de Klant afgeleverd;
(b)is de Leverancier verantwoordelijk voor het regelen van het laden, vervoer, transport, lossen en verzekeren van de Producten en voor het inklaren van de Producten voor export en import (behalve dat, om twijfel te voorkomen, de Klant aansprakelijk is voor alle export-, import- en andere belastingen of andere heffingen overeenkomstig artikel 6. De Leverancier is verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten in verband met het laden, vervoer, transport, verzekering, export en import van de Producten; en (d)gaat het risico van de Producten over op de Leverancier.3);
(c) de Leverancier zal verantwoordelijk zijn voor de betaling van alle kosten in verband met het laden, vervoer, transport, lossen, verzekering, export en import van de Producten; en
(d) het risico van de Producten zal van de Leverancier op de Klant overgaan wanneer de Producten aan de Klant worden afgeleverd.
3.2.Indien de partijen overeenkomen dat de levering van de Producten in het kader van een Contract in termijnen zal geschieden, maakt elke termijn deel uit van één Contract en niet van afzonderlijke Contracten.
3.3.De eventuele datum of data voor de levering van de Producten die door de partijen als onderdeel van een Contract zijn overeengekomen, zijn niet van wezenlijk belang voor het Contract.

4.Titel
4.1.De juridische en billijke eigendom van de Producten zal van de Leverancier op de Klant overgaan bij de laatste van de volgende twee data:
(a)levering van de Producten; en
(b)ontvangst door de Leverancier van alle door de Klant aan de Leverancier verschuldigde bedragen uit hoofde van alle Contracten.
4.2.Totdat de eigendom van de Producten op de Klant is overgegaan:
(a)zal de Klant de Producten houden als vertrouwenspersoon en bewaarnemer van de Leverancier; en
(b)zal de Klant: (i) de Producten opslaan in een veilige, beveiligde, droge en schone omgeving, gescheiden van andere producten en goederen; (ii) ervoor zorgen dat de Producten gemakkelijk identificeerbaar zijn als eigendom van de Leverancier; (iii) geen identificatietekens op de Producten of hun verpakking beschadigen, vernietigen, wijzigen of verbergen; (iv) ervoor zorgen dat er geen last, pandrecht of andere bezwaring op de Producten rust; en (v) de Producten op verzoek aan de Leverancier afleveren.
4.3.In geval van insolventie van Afnemer blijft de eigendom van alle Producten (tot de waarde van de schuld) bij Leverancier. De Leverancier heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de Producten waarvan hij de eigendom behoudt, te inspecteren of in bezit te nemen; en de Klant verleent de Leverancier en zijn werknemers en agenten een onherroepelijke vergunning om te allen tijde alle ruimten te betreden waar de Producten zich bevinden of kunnen bevinden, teneinde deze Producten, waarvan de eigendom bij de Leverancier is gebleven, te inspecteren of te verwijderen.
4.4. De Leverancier kan een vordering instellen voor de prijzen van Producten en alle andere bedragen die uit hoofde van een Contract verschuldigd zijn, ondanks het feit dat de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan. In geval van insolventie van de Klant zal de Leverancier kopieën van de onbetaalde facturen aan de officiële curator sturen. Deze facturen hoeven niet in overeenstemming te zijn met de goederen die zich in het magazijn van de Klant bevinden (zie artikel 4.3). Alle voorraad in het magazijn van Afnemer wordt geacht de laatste factuurvoorraad te zijn (tot de waarde van de schuld).

5.Verplichtingen van de Klant
5.1.De Klant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier geen beloften, verklaringen, garanties of waarborgen doen of geven:
(a)namens de Leverancier; of
(b)met betrekking tot de Producten.
5.2.Onverminderd de verplichtingen van de Leverancier volgens artikel 7, dient de Klant te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot, en dient hij alle licenties, vergunningen en goedkeuringen te verkrijgen die vereist zijn met betrekking tot:
(a) de marketing, promotie en reclame van de Producten; en
(b) de invoer, uitvoer, distributie, verkoop, levering en aflevering van de Producten.
5.3.Zonder beperking van de algemeenheid van artikel 5.2, zal de Klant te allen tijde:
(a)in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen inzake privacy, toegankelijkheid en gegevensbeveiliging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
(b)een gedetailleerd privacybeleid voeren en in overeenstemming zijn met zijn privacybeleid en de vereisten van elk contract waarbij de Klant partij is; en
(c)schriftelijke richtlijnen voor informatiebeveiliging hebben geïmplementeerd en onderhouden, die fysieke, administratieve en technologische controles omvatten ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, vernietiging of verlies van persoonlijk identificeerbare informatie.

6.Prijzen en betaling
6.1.De Leverancier kan te allen tijde na de inwerkingtreding van een Contract een factuur voor de Prijzen aan de Afnemer uitreiken.
6.2.De Klant zal de Prijzen aan de Leverancier betalen binnen [30] dagen na de datum van afgifte van een overeenkomstig artikel 6.1 uitgereikte factuur.
6.3.Alle krachtens een Contract te betalen bedragen zijn exclusief alle belastingen over de toegevoegde waarde, export, import en andere belastingen en heffingen die door de Klant verschuldigd zullen zijn (met uitzondering van belastingen die verschuldigd zijn over de netto-inkomsten van de Leverancier, die door de Leverancier verschuldigd zullen zijn).
6.4.Indien de Klant een aan de Leverancier verschuldigd bedrag uit hoofde van of in verband met een Contract niet betaalt, kan de Leverancier de Klant over het achterstallige bedrag rente in rekening brengen tegen het tarief van [8]% per jaar boven de geldende Britse basisrente van HSBC Bank Plc, welke rente dagelijks wordt opgebouwd tot de datum van daadwerkelijke betaling en onmiddellijk opeisbaar is.

7.Garanties
7.1.De Leverancier garandeert dat:
(a) de Leverancier het recht heeft (of op het relevante tijdstip zal hebben) om de Producten te verkopen;
(b) de Producten vrij zijn van enige last of bezwaring, met inachtneming van artikel 4;
(c) de Klant rustig bezit heeft van de Producten, met inachtneming van de rechten bedoeld in artikel 7.1(b);
(d) de Producten komen overeen met elke beschrijving van de Producten die door de Leverancier aan de Klant is verstrekt;
(e) de Producten zijn van bevredigende kwaliteit;
(f) de Producten zijn geschikt voor elk doel dat de Klant uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de Leverancier kenbaar heeft gemaakt voordat het desbetreffende Contract werd gesloten;
(g) de Producten komen overeen met enig door de Leverancier aan de Klant geleverd monster van de Producten en zijn vrij van enig gebrek dat de kwaliteit ervan onbevredigend maakt en dat bij een redelijk onderzoek van het monster niet zichtbaar zou zijn;
(h) de Producten zullen voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de marketing en verkoop van de Producten in het Verenigd Koninkrijk; en
(i) de Producten zullen beer alle verplichte merken en tekens zijn die verband houden met de wetten, regels, voorschriften en normen waarnaar in artikel 7 wordt verwezen.1(h).
(j)Alle garanties, aansprakelijkheden en verplichtingen van partijen met betrekking tot het onderwerp van elk Contract zijn uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden, elders in het betreffende Contract, het Voorblad en het Geautoriseerde Partner Addendum. Behoudens artikel 9.1 en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden geen andere voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van een Contract in dat Contract of een verwant contract geïmpliceerd.

8.Klachten, kredieten en vervangingen
8.1.De Leverancier zal onmiddellijk en in elk geval binnen [10] Werkdagen volledig reageren op alle redelijke vragen en klachten van de Klant met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en duurzaamheid van de Producten.
8.2.Indien Producten niet voldoen aan een door de Leverancier in het kader van een Contract gegeven garantie, kan de Klant met voorafgaande toestemming van de Leverancier deze Producten retourneren voor, naar keuze van de Leverancier:
(a) een volledig krediet van de aan de Leverancier voor deze Producten betaalde prijs, exclusief de oorspronkelijke levering en daarmee verband houdende kosten;
(b) vervangende Producten; of
(c) een creditnota voor de Prijs van de Producten die kan worden verrekend met toekomstige aankopen bij de Leverancier.
8.3.Producten die op grond van artikel 8.2 worden geretourneerd, moeten naar behoren worden verpakt en binnen [30] Werkdagen na ontvangst van de Producten door de Klant aan KONG Company Limited worden geretourneerd. Producten die in strijd met dit artikel worden geretourneerd, komen niet in aanmerking voor creditering of vervanging en de Klant blijft aansprakelijk voor de betaling van de Prijs voor deze Producten.

9.Beperkingen van aansprakelijkheid
9.1.Niets in een Contract zal de aansprakelijkheid van een partij uitsluiten of beperken voor:
(a)overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van die partij;
(b)fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door die partij; of
(c)enige andere aansprakelijkheid die niet mag worden uitgesloten of beperkt krachtens het toepasselijke recht.
9.2.Behoudens artikel 9.1 is de aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant uit hoofde van of in verband met elk Contract, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), als volgt beperkt:
(a)de Leverancier is niet aansprakelijk voor: (i) verlies van winst, inkomsten of verwachte besparingen, (ii) verlies of corruptie van gegevens, databank of software, (iii) reputatieschade of schade aan goodwill, (iv) verlies van een contract of commerciële mogelijkheid, of (v) indirecte, bijzondere of gevolgschade;
(b) de Leverancier is niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit een geval van Overmacht;
(c) de aansprakelijkheid van de Leverancier met betrekking tot een gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen zal niet hoger zijn dan het totale bedrag dat de Klant aan de Leverancier heeft betaald of (indien dit hoger is) moet betalen uit hoofde van het Contract.

10. Contractduur en beëindiging
10.1. Elk contract treedt in werking overeenkomstig clausule 2, en blijft van kracht tot het vroegste van de volgende twee data
(a) de voltooiing van: (i) de levering van alle Producten; en (ii) de ontvangst door de Leverancier van alle aan de Leverancier uit hoofde van het Contract verschuldigde bedragen; en
(b) de beëindiging van het Contract in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel.
10.2.Een Contract kan in de volgende omstandigheden worden beëindigd:
(a)elke partij kan een Contract onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op een voorwaarde van het Contract;
(b)de Leverancier kan een Contract onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien de Klant een uit hoofde van het Contract verschuldigd bedrag niet op de vervaldatum voor betaling aan de Leverancier betaalt;
(c) de Leverancier kan een Contract onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien de Klant de levering van de Producten niet aanvaardt; en
(d) de Leverancier kan een Contract onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op het Geautoriseerde Partner Addendum of indien het Geautoriseerde Partner Addendum om welke reden dan ook wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan.
10.3.Elke partij kan een Contract onmiddellijk beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:
(a) de andere partij: (i) wordt ontbonden; (ii) ophoudt al (of vrijwel al) haar activiteiten uit te oefenen; (iii) niet in staat is of wordt om haar schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden; (iv) insolvent is of wordt of insolvent wordt verklaard; of (v) een vergadering bijeenroept of een regeling of een akkoord met haar schuldeisers treft of voorstelt;
(b)een bewindvoerder, administratief curator, vereffenaar, bewindvoerder, beheerder of iets dergelijks wordt aangesteld over de activa van de andere partij;
(c) een bevel tot liquidatie van de andere partij wordt gegeven, of de andere partij een besluit tot liquidatie neemt (anders dan ten behoeve van een solvente bedrijfsreorganisatie waarbij de resulterende entiteit alle verplichtingen van de andere partij uit hoofde van het contract overneemt);
(d) (wanneer die andere partij een natuurlijke persoon is) die andere partij overlijdt, of als gevolg van ziekte of onbekwaamheid niet in staat is zijn of haar eigen zaken te beheren, of het onderwerp is van een faillissementsaanvraag of -besluit.

11.Gevolgen van beëindiging
11.1.Bij beëindiging van een Contract vervallen alle bepalingen van dat Contract, met uitzondering van de volgende bepalingen van deze Voorwaarden die van kracht zullen blijven Artikel 1, 4, 5, 6.4, 8, 9, 11, 12 en 13.
11.2. Beëindiging van een Contract heeft geen invloed op de opgebouwde rechten van beide partijen (met inbegrip van opgebouwde rechten op betaling en opgebouwde rechten op een rechtsmiddel voor schending van voorwaarden of garantie) op de datum van beëindiging.

12. Kennisgevingen
12.1. Elke kennisgeving aan een partij krachtens of in verband met een Contract dient schriftelijk te geschieden en dient:
(a)persoonlijk of per vooruitbetaalde aangetekende post op de in het Voorblad vermelde adressen of op een andere door de andere partij van tijd tot tijd meegedeelde wijze; of
(b)per e-mail verzonden naar het in het Voorblad vermelde adres.
12.2. Elke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen:
(a) indien persoonlijk overhandigd, na ondertekening van een ontvangstbewijs;
(b) indien verzonden per vooruitbetaalde aangetekende post op het door de bezorgdienst geregistreerde tijdstip; en
(c) indien verzonden per e-mail, op het tijdstip van verzending, of, indien dit tijdstip buiten kantooruren valt, wanneer de kantooruren worden hervat. In dit artikel wordt onder kantooruren verstaan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op een dag die geen feestdag is in de plaats van ontvangst.

13.Algemeen
13.1.Geen enkele schending van een bepaling van een Contract zal worden opgeheven, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de partij die niet in overtreding is.
13.2.Indien een bepaling van een Contract door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van het Contract van kracht. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan zou worden geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht (tenzij dit in strijd zou zijn met de duidelijke bedoeling van de partijen, in welk geval de gehele desbetreffende bepaling geacht wordt te zijn geschrapt).
13.3.Contracten kunnen alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat door of namens elk van de partijen is ondertekend.
13.4.De Leverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Contract vrijelijk overdragen zonder toestemming van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk bepaald in dit artikel of elders in een Contract, mag geen van de partijen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij een Contract of rechten of verplichtingen uit hoofde van een Contract overdragen, overdragen, belasten, in licentie geven of anderszins vervreemden of verhandelen.
13.5.Elk Contract is opgesteld ten behoeve van de partijen, en is niet bedoeld ten behoeve van derden of afdwingbaar door derden. De rechten van de partijen om een Contract te beëindigen, te ontbinden of een wijziging, opheffing, variatie of regeling onder of met betrekking tot een Contract overeen te komen zijn niet afhankelijk van de toestemming van derden.
13.6 Onder voorbehoud van artikel 9.1:
(a) heeft geen der partijen een rechtsmiddel met betrekking tot een onjuiste voorstelling van zaken (schriftelijk of mondeling) waarop zij bij het aangaan van een Contract heeft vertrouwd; en
(b) heeft geen der partijen enige aansprakelijkheid anders dan krachtens de uitdrukkelijke voorwaarden van een Contract.
13.7Niets in deze Voorwaarden is bedoeld of wordt geacht een partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, een partij tot agent van een andere partij te maken, of een partij te machtigen voor of namens een andere partij andere verbintenissen aan te gaan dan die welke in deze Voorwaarden zijn uitgedrukt.
13.8Elke partij bevestigt dat zij namens zichzelf handelt en niet ten behoeve van een andere persoon.
13.9Binnenlandse regelgeving inzake agentschappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot die welke voortvloeit uit de EU-richtlijn 86/653/EEG, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.10Contracten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales; en de rechtbanken van Engeland zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Contract.