Sort og hvid plettet hund, der ligger i græsset.

Vilkår for brug

Velkommen til www.KONGcompany.com. Dette websted ejes og drives af KONG Company. Ved at besøge vores websted og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, som vi tilbyder, forstår og accepterer du følgende vilkår og betingelser som anført i denne politik (herefter benævnt "Brugeraftale") sammen med de vilkår og betingelser, der er anført i vores privatlivspolitik (se afsnittet om privatlivspolitik nedenfor for yderligere oplysninger).

Vi forbeholder os ret til at ændre denne brugeraftale fra tid til anden uden varsel. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne brugeraftale regelmæssigt for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette websted efter sådanne ændringer udgør en anerkendelse af og accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Ansvarlig brug og adfærd

Ved at besøge vores websted og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, som vi stiller til rådighed for dig, enten direkte eller indirekte (herefter benævnt "ressourcer"), accepterer du kun at bruge disse ressourcer til de formål, der er tilladt i henhold til (a) vilkårene i denne brugeraftale og (b) gældende love, regler og generelt accepteret online praksis eller retningslinjer.

Hvori du forstår det:

a. For at få adgang til vores ressourcer kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv (f.eks. identifikation, kontaktoplysninger osv.) som en del af registreringsprocessen eller som en del af din mulighed for at bruge ressourcerne. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

b. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af alle loginoplysninger, der er knyttet til enhver konto, du bruger til at få adgang til vores ressourcer. Følgelig er du ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din(e) konto(er).

c. Adgang til (eller forsøg på at få adgang til) nogen af vores ressourcer på andre måder end gennem de midler, vi stiller til rådighed, er strengt forbudt. Du accepterer specifikt ikke at få adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af vores ressourcer via automatiserede, uetiske eller ukonventionelle midler.

d. Det er strengt forbudt at deltage i enhver aktivitet, der forstyrrer eller forstyrrer vores ressourcer, herunder de servere og/eller netværk, som vores ressourcer er placeret eller forbundet med, er strengt forbudt.

e. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, handle eller videresælge vores ressourcer er strengt forbudt.

f. Du er alene ansvarlig for eventuelle konsekvenser, tab eller skader, som vi direkte eller indirekte måtte pådrage os eller lide som følge af uautoriserede aktiviteter udført af dig, som forklaret ovenfor, og kan pådrage dig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

g. Vi kan tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer på vores websted, f.eks. blogkommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, opslagstavler, nyhedsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, forskellige sociale medietjenester osv. Du forstår, at vi generelt ikke forhåndsgransker eller overvåger det indhold, som brugerne af disse forskellige kommunikationsværktøjer lægger op, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende nogen form for indhold til vores websted, er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk forsvarlig måde. Ved at indsende oplysninger eller på anden måde bruge de nævnte åbne kommunikationsværktøjer accepterer du, at du ikke vil uploade, indsende, dele eller på anden måde distribuere noget indhold, der:

i). Er ulovlig, truende, ærekrænkende, krænkende, chikanerende, nedværdigende, intimiderende, bedragerisk, vildledende, invasiv, racistisk eller indeholder nogen form for suggestivt, upassende eller eksplicit sprog;
ii). Fremmer eller støtter enhver form for dyremishandling eller direkte eller indirekte skader (fysisk eller psykisk) på nogen måde et dyr.
iii). krænker et varemærke, et patent, en forretningshemmelighed, en ophavsret eller andre ejendomsrettigheder tilhørende nogen part;
iv) Indeholder nogen form for uautoriseret eller uopfordret reklame;
v). Udgiver sig for nogen person eller enhed, herunder www.KONGcompany.com medarbejdere eller repræsentanter.

Vi har ret til efter eget skøn at fjerne ethvert indhold, som efter vores vurdering ikke overholder denne brugeraftale, samt ethvert indhold, som vi mener er stødende, skadeligt, stødende, uacceptabelt, unøjagtigt eller krænker tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende fjernelse af sådant indhold. Hvis du lægger indhold op, som vi vælger at fjerne, giver du hermed dit samtykke til en sådan fjernelse og giver dit samtykke til at give afkald på ethvert krav mod os.

h. Vi påtager os ikke noget ansvar for indhold, der er offentliggjort af dig eller andre tredjepartsbrugere af vores websted. Dog kan ethvert indhold, som du lægger op ved hjælp af åbne kommunikationsværktøjer på vores websted, ikke krænke eller krænke tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker og bliver KONG Company's ejendom, og som sådan giver det os en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, eksklusiv licens til at reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, offentliggøre, vise offentligt og/eller distribuere som vi ønsker det. Dette henviser kun til og gælder kun for indhold, der er indsendt via åbne kommunikationsværktøjer som beskrevet, og henviser ikke til oplysninger, der gives som en del af registreringsprocessen, og som er nødvendige for at kunne bruge vores ressourcer. Alle oplysninger, der gives som en del af vores registreringsproces, er omfattet af vores privatlivspolitikPrivatlivspolitik.

i. Du accepterer at holde KONG Company og dets moderselskab og associerede selskaber - samt deres direktører, ledere, ledere, medarbejdere, donorer, agenter og licensgivere - skadesløs og fri for alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af overtrædelse af denne brugeraftale eller manglende opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med din konto, som du eller andre personer, der bruger din konto, har pådraget dig eller andre personer, der bruger din konto. Vi forbeholder os retten til at overtage det eksklusive forsvar af ethvert krav, som vi er berettiget til erstatning i henhold til denne brugeraftale. I sådanne tilfælde skal du yde os det samarbejde, som vi med rimelighed anmoder om.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv er meget vigtigt for os, og derfor har vi oprettet en separat politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at forklare detaljeret, hvordan vi indsamler, håndterer, behandler, sikrer og opbevarer dine private oplysninger. Vores fortrolighedspolitik er omfattet af anvendelsesområdet for denne brugeraftale.

Begrænsning af garantierne

Ved at bruge vores websted forstår og accepterer du, at alle de ressourcer, vi leverer, er "som de er" og "som de er tilgængelige". Det betyder, at vi ikke repræsenterer eller garanterer over for dig, at:

i) at brugen af vores ressourcer vil opfylde dine behov eller krav.
ii) at brugen af vores ressourcer vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl.
iii) at de oplysninger, der opnås ved at bruge vores ressourcer, vil være nøjagtige eller pålidelige, og
iv) at eventuelle fejl i driften eller funktionaliteten af de ressourcer, vi leverer, vil blive repareret eller korrigeret.

Desuden forstår og accepterer du, at:

v) at ethvert indhold, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af vores ressourcer, sker efter eget skøn og på egen risiko, og at du er eneansvarlig for eventuelle skader på din computer eller andre enheder og for tab af data, der kan opstå som følge af download af sådant indhold.
vi) at ingen oplysninger eller råd - hverken udtrykkelige, stiltiende, mundtlige eller skriftlige, som du får fra KONG Company eller gennem ressourcer, som vi stiller til rådighed - skal skabe nogen form for garanti, garanti eller betingelser af nogen art, bortset fra dem, der udtrykkeligt er beskrevet i denne brugeraftale.

Begrænsning af erstatningsansvar

I forbindelse med begrænsningen af garantier som forklaret ovenfor forstår og accepterer du udtrykkeligt, at ethvert krav mod os er begrænset til det beløb, du har betalt for brugen af produkter og/eller tjenester, hvis det er tilfældet. KONG Company er ikke ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader, tab eller skader, som du måtte pådrage dig som følge af brugen af vores ressourcer, eller som følge af ændringer, tab eller korruption af data, annullering, tab af adgang eller nedetid i det fulde omfang, som gældende love om begrænsning af ansvar gælder.

Ophavsret/varemærker

Alt indhold og materiale, der er tilgængeligt på www.KONGcompany.com, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, webstedsnavn, kode, billeder og logoer, er KONG-selskabets intellektuelle ejendom og er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkelovgivning. Enhver uhensigtsmæssig brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller overførsel af indhold på dette websted uden også klart at angive KONG Company som kilde, er strengt forbudt, medmindre KONG Company udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

Ophør af brug

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan suspendere eller opsige din adgang til hele eller dele af vores websted og ressourcer med eller uden varsel og uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, brud på denne brugeraftale. Enhver formodet ulovlig, svigagtig eller misbrugte aktivitet kan være en grund til at afslutte dit forhold og kan blive henvist til de relevante retshåndhævende myndigheder. Ved suspension eller opsigelse ophører din ret til at bruge de ressourcer, vi stiller til rådighed, øjeblikkeligt, og vi forbeholder os ret til at fjerne eller slette alle oplysninger, som du måtte have i vores database, herunder kontooplysninger eller loginoplysninger.

Gældende lov

Dette websted kontrolleres af KONG Company fra vores kontorer i staten Colorado, USA. Det kan tilgås af de fleste lande i hele verden. Da hvert land har love, der kan afvige fra lovene i Colorado, accepterer du ved at få adgang til vores websted, at lovgivningerne og lovene i Colorado, uden hensyn til lovkonflikter og FN's konvention om internationalt salg af varer, vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af dette websted og køb af produkter eller tjenester via dette websted.

Desuden skal ethvert søgsmål til håndhævelse af denne brugeraftale anlægges ved de føderale domstole eller statslige domstole i USA i Colorado. Du accepterer hermed, at sådanne domstole har personlig jurisdiktion, og giver afkald på enhver indsigelse vedrørende jurisdiktion, sted eller uhensigtsmæssigt forum over for sådanne domstole.

Garanti

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, fraskriver KONG Company sig udtrykkeligt alle garantier og betingelser af enhver art, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-overtrædelse af rettigheder.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse vilkår for service som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på:

KONG Company
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626