Zwart-wit gevlekte hond ligt in het gras.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.KONGcompany.com. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kong Company. Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, bronnen, diensten, producten en hulpmiddelen die we aanbieden, begrijp je en ga je akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit beleid (hierna te noemen "Gebruikersovereenkomst"), samen met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in ons Privacybeleid (raadpleeg de sectie Privacybeleid hieronder voor meer informatie).

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst regelmatig door te nemen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Als u deze site na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde voorwaarden erkent en ermee instemt.

Verantwoord gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, bronnen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij u direct of indirect ter beschikking stellen (hierna te noemen "Hulpmiddelen"), stemt u ermee in deze Hulpmiddelen uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door (a) de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst en (b) toepasselijke wetten, regelgeving en algemeen geaccepteerde online praktijken of richtlijnen.

Waarin je dat begrijpt:

a. Om toegang te krijgen tot onze Hulpmiddelen kan van u worden verlangd dat u bepaalde informatie over uzelf verstrekt (zoals identificatie, contactgegevens, etc.) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw mogelijkheid om de Hulpmiddelen te gebruiken. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle inloggegevens die zijn gekoppeld aan een account die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Resources. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s).

c. Het is ten strengste verboden om toegang te verkrijgen (of te proberen te verkrijgen) tot een van onze bronnen op een andere manier dan via de door ons aangeboden middelen. U stemt er specifiek mee in geen toegang te verkrijgen (of proberen te verkrijgen) tot onze Resources via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het ontplooien van activiteiten die onze Resources verstoren of verstoren, met inbegrip van de servers en/of netwerken waarop onze Resources zich bevinden of zijn aangesloten, is ten strengste verboden.

e. Pogingen om onze Resources te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of door te verkopen zijn ten strengste verboden.

f. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen, verliezen of schade die wij direct of indirect kunnen oplopen of lijden als gevolg van ongeautoriseerde activiteiten door u uitgevoerd, zoals hierboven uitgelegd, en u kunt strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

g. We kunnen verschillende open communicatiemiddelen aanbieden op onze website, zoals blogcommentaren, blogberichten, publieke chat, forums, message boards, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en -recensies, verschillende sociale mediadiensten, enz. U begrijpt dat we over het algemeen de inhoud die door gebruikers van deze verschillende communicatiemiddelen wordt geplaatst niet vooraf screenen of controleren, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze middelen te gebruiken om enig type inhoud op onze website te plaatsen, het uw persoonlijke verantwoordelijkheid is om deze middelen op een verantwoordelijke en ethische manier te gebruiken. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van de genoemde open communicatiemiddelen, stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins verspreiden die:

i). Illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, intimiderend, vernederend, frauduleus, bedrieglijk, indringend, racistisch is of enige vorm van suggestief, ongepast of expliciet taalgebruik bevat;
ii). enige vorm van dierenmishandeling bevordert of ondersteunt, of direct of indirect op enigerlei wijze schade toebrengt (fysiek of psychisch) aan een dier.
iii). Inbreuk maakt op een handelsmerk, patent, handelsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht van een partij;
iv). Enigerlei vorm van ongeoorloofde of ongevraagde reclame bevat;
v). Zich voordoet als een persoon of entiteit, met inbegrip van www.KONGcompany.com werknemers of vertegenwoordigers.

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen waarvan wij vinden dat deze niet voldoet aan deze Gebruikersovereenkomst, evenals inhoud waarvan wij vinden dat deze beledigend, schadelijk, aanstootgevend of onnauwkeurig is, of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of falen in het verwijderen van dergelijke inhoud. Als u inhoud plaatst die wij willen verwijderen, stemt u hierbij in met een dergelijke verwijdering en doet u afstand van enige claim tegen ons.

h. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of enige andere derde partij gebruikers van onze website is geplaatst. Echter, alle inhoud die door u is geplaatst met behulp van open communicatiemiddelen op onze website kan geen auteursrechten of handelsmerken van derden schenden of overtreden, en wordt eigendom van Kong Company, en geeft ons als zodanig een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije, exclusieve licentie om te reproduceren, wijzigen, aanpassen, vertalen, publiceren, publiekelijk te tonen, en/of te distribueren zoals het ons goeddunkt. Dit verwijst en is alleen van toepassing op inhoud die wordt geplaatst via open communicatiemiddelen zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, die nodig is om onze bronnen te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces valt onder ons privacybeleidPrivacybeleid.

i. Je gaat ermee akkoord om KONG Company en haar moedermaatschappij en filialen, - en evenals hun directeuren, functionarissen, managers, werknemers, schenkers, agenten en licentiegevers, - schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van een schending van deze Gebruikersovereenkomst of het niet nakomen van verplichtingen met betrekking tot je account die door jou of een andere persoon die je account gebruikt zijn opgelopen. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging op ons te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling onder deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons wordt verzocht.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons en daarom hebben we een apart Privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we uw privégegevens verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons Privacybeleid valt onder deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van garanties

Door onze website te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat alle Hulpbronnen die wij aanbieden "as is" en "as available" zijn. Dit betekent dat wij niet verklaren of garanderen dat:

i) het gebruik van onze bronnen zal voldoen aan uw behoeften of vereisten.
ii) het gebruik van onze bronnen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
iii) de informatie verkregen door het gebruik van onze bronnen nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en
iv) eventuele defecten in de werking of functionaliteit van onze bronnen zullen worden gerepareerd of gecorrigeerd.

Verder begrijp je en ga je ermee akkoord dat:

v) elke inhoud die wordt gedownload of op een andere manier wordt verkregen door het gebruik van onze Resources wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor schade aan uw computer of andere apparaten voor elk verlies van gegevens dat kan voortvloeien uit het downloaden van dergelijke inhoud.
vi) geen enkele informatie of advies - hetzij uitgedrukt, geïmpliceerd, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Kong Company, of door middel van enige Resources die wij aanbieden - creëert enige garantie, waarborg of voorwaarden van welke aard dan ook, behalve degene die uitdrukkelijk worden beschreven in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de beperking van garanties zoals hierboven uitgelegd, begrijpt u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat elke claim tegen ons beperkt is tot het bedrag dat u hebt betaald, indien van toepassing, voor het gebruik van producten en/of diensten. KONG Company is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of exemplarische verliezen of schade die door u kunnen worden opgelopen als gevolg van het gebruik van onze middelen, of als gevolg van wijzigingen, gegevensverlies of -corruptie, annulering, verlies van toegang of downtime in de volledige mate waarin toepasselijke wetten voor beperking van aansprakelijkheid van toepassing zijn.

Auteursrechten/handelsmerken

Alle inhoud en materialen beschikbaar op www.KONGcompany.com, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafieken, website naam, code, afbeeldingen en logo's zijn het intellectuele eigendom van Kong Company en zijn beschermd door toepasselijke auteursrecht en handelsmerk wetgeving. Elk ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of transmissie van welke inhoud dan ook op deze site zonder ook duidelijk KONG Company als bron te vermelden, is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door KONG Company.

Beëindiging van gebruik

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze website en middelen geheel of gedeeltelijk kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruikersovereenkomst. Elk vermoeden van illegale, frauduleuze of beledigende activiteiten kan reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. Bij opschorting of beëindiging zal uw recht om gebruik te maken van de Hulpmiddelen die wij aanbieden onmiddellijk ophouden en behouden wij ons het recht voor om alle informatie die u bij ons hebt opgeslagen, inclusief account- of inloggegevens, te verwijderen of te wissen.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door Kong Company vanuit onze kantoren in de staat Colorado, USA. De website is toegankelijk voor de meeste landen over de hele wereld. Aangezien elk land wetten heeft die kunnen verschillen van die van Colorado, door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van Colorado, zonder rekening te houden met het conflict van wetten en de Conventie van de Verenigde Naties over de Internationale Verkoop van Goederen, van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen worden ingediend bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken in de Verenigde Staten, in Colorado. U gaat hierbij akkoord met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken en doet afstand van eventuele bezwaren met betrekking tot jurisdictie, locatie of forum.

Garantie

TENZIJ ANDERE UITDRUKKING VERMELD, VERWIJDERT KONG Company UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ENIGE SOORT, DAN WEL UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET INBREUKBAARHEID.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Servicevoorwaarden zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via:

Kong Bedrijf
16191 Tafelberg Parkway
Golden, CO 80403
VS

303.216.2626