Zwart-wit gevlekte hond ligt in het gras.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.KONGcompany.com. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door KONG Company. Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, middelen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij aanbieden, begrijpt u en gaat u ermee akkoord de volgende voorwaarden te aanvaarden en na te leven zoals vermeld in dit beleid (hierna te noemen "Gebruikersovereenkomst"), samen met de voorwaarden zoals vermeld in ons Privacybeleid (raadpleeg de sectie Privacybeleid hieronder voor meer informatie).

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Gebruikersovereenkomst regelmatig door te nemen om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen vormt een erkenning van en instemming met de gewijzigde voorwaarden.

Verantwoord gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en toegang te krijgen tot de informatie, bronnen, diensten, producten en hulpmiddelen die wij u direct of indirect ter beschikking stellen (hierna te noemen "Hulpmiddelen"), gaat u ermee akkoord deze Hulpmiddelen uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door (a) de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst, en (b) toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken of richtlijnen.

Waarin je dat begrijpt:

a. Om toegang te krijgen tot onze Hulpmiddelen kan u worden gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw mogelijkheid om de Hulpmiddelen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

b. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle inloggegevens in verband met een account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Hulpmiddelen. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account(s) plaatsvinden.

c. Toegang tot (of een poging tot toegang tot) een van onze bronnen op een andere manier dan via de door ons verstrekte middelen is ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in geen toegang te verkrijgen (of proberen te verkrijgen) tot een van onze bronnen via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het ontplooien van activiteiten die onze middelen verstoren of hinderen, met inbegrip van de servers en/of netwerken waarop onze middelen zich bevinden of zijn aangesloten, is ten strengste verboden.

e. Pogingen om onze Hulpmiddelen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of door te verkopen zijn ten strengste verboden.

f. U bent als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen, verliezen of schade die wij direct of indirect kunnen oplopen of lijden als gevolg van door u uitgevoerde ongeoorloofde activiteiten, zoals hierboven uiteengezet, en u kunt strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

g. Wij kunnen diverse open communicatiemiddelen op onze website aanbieden, zoals blogcommentaren, blogberichten, openbare chat, forums, message boards, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en -recensies, diverse sociale mediadiensten, enz. U begrijpt dat wij de inhoud die gebruikers van deze verschillende communicatiemiddelen plaatsen over het algemeen niet vooraf screenen of controleren, wat betekent dat als u ervoor kiest om deze middelen te gebruiken om enig type inhoud op onze website te plaatsen, het uw persoonlijke verantwoordelijkheid is om deze middelen op een verantwoordelijke en ethische manier te gebruiken. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van de genoemde open communicatiemiddelen stemt u ermee in dat u geen inhoud zult uploaden, plaatsen, delen of anderszins verspreiden die:

i). Illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, intimiderend, vernederend, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch is of enig soort suggestief, ongepast of expliciet taalgebruik bevat;
ii). Bevordert of ondersteunt enige vorm van dierenmishandeling, of veroorzaakt direct of indirect schade (fysiek of psychologisch) aan enig dier.
iii). Inbreuk maakt op enig handelsmerk, octrooi, handelsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht van enige partij;
iv). Bevat enige vorm van ongeoorloofde of ongevraagde reclame;
v). Zich voordoet als een persoon of entiteit, inclusief medewerkers of vertegenwoordigers van www.KONGcompany.com.

Wij hebben het recht om naar eigen goeddunken inhoud te verwijderen die naar ons oordeel niet voldoet aan deze Gebruikersovereenkomst, evenals inhoud die naar ons oordeel anderszins beledigend, schadelijk, verwerpelijk of onnauwkeurig is, of inbreuk maakt op auteursrechten of handelsmerken van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of falen in het verwijderen van dergelijke inhoud. Als u inhoud plaatst die wij willen verwijderen, stemt u hierbij in met deze verwijdering en doet u afstand van elke vordering tegen ons.

h. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud geplaatst door u of enige andere derde partij gebruikers van onze website. Echter, elke inhoud die door u is geplaatst met behulp van de open communicatie tools op onze website kan geen auteursrechten of handelsmerken van derden schenden of overtreden, en wordt eigendom van KONG Company, en geeft ons als zodanig een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije, exclusieve licentie om te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, publiekelijk weer te geven, en/of te distribueren zoals wij dat willen. Dit verwijst en geldt alleen voor inhoud die is geplaatst via open communicatiemiddelen zoals beschreven, en verwijst niet naar informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, die nodig is om onze middelen te gebruiken. Alle informatie die wordt verstrekt als onderdeel van ons registratieproces valt onder ons privacybeleidPrivacybeleid.

i. U gaat ermee akkoord om KONG Company en haar moederbedrijf en filialen, - en evenals hun bestuurders, functionarissen, managers, werknemers, schenkers, agenten en licentiegevers, - te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade, en kosten, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van een schending van deze Gebruikersovereenkomst of het niet nakomen van enige verplichtingen met betrekking tot uw account door u of een andere persoon die uw account gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging over te nemen van elke claim waarvoor wij recht hebben op schadeloosstelling onder deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval zult u ons de medewerking verlenen die redelijkerwijs door ons gevraagd wordt.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons, daarom hebben wij een apart Privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe wij uw privégegevens verzamelen, beheren, verwerken, beveiligen en opslaan. Ons Privacybeleid is opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van garanties

Door onze website te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat alle Bronnen die wij aanbieden "as is" en "as available" zijn. Dit betekent dat wij niet verklaren of garanderen dat:

i) het gebruik van onze Hulpmiddelen aan uw behoeften of eisen zal voldoen.
ii) het gebruik van onze Hulpmiddelen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
iii) de informatie verkregen door het gebruik van onze Hulpmiddelen nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn, en
iv) eventuele gebreken in de werking of functionaliteit van door ons verstrekte Hulpmiddelen zullen worden hersteld of gecorrigeerd.

Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat:

v) elke inhoud die u downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van onze Resources wordt gedaan naar eigen goeddunken en op eigen risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computer of andere apparaten voor enig verlies van gegevens dat kan voortvloeien uit het downloaden van dergelijke inhoud.
vi) geen enkele informatie of advies - hetzij uitgedrukt, geïmpliceerd, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van KONG Company, of via enige Resources die wij aanbieden - zal enige garantie, waarborg of voorwaarden van welke aard dan ook creëren, behalve die welke uitdrukkelijk in deze Gebruikersovereenkomst zijn vermeld.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de beperking van garanties zoals hierboven uitgelegd, begrijpt en gaat u uitdrukkelijk akkoord dat elke claim tegen ons beperkt is tot het bedrag dat u eventueel heeft betaald voor het gebruik van producten en/of diensten. KONG Company zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of exemplarische verliezen of schade die door u kunnen worden opgelopen als gevolg van het gebruik van onze middelen, of als gevolg van wijzigingen, gegevensverlies of corruptie, annulering, verlies van toegang, of downtime in de volledige mate waarin de toepasselijke wetten inzake beperking van aansprakelijkheid van toepassing zijn.

Auteursrechten/handelsmerken

Alle inhoud en materialen beschikbaar op www.KONGcompany.com, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, website naam, code, afbeeldingen en logo's zijn het intellectuele eigendom van KONG Company en zijn beschermd door toepasselijke copyright en handelsmerk wetgeving. Elk ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of overdracht van elke inhoud van deze site zonder ook duidelijk KONG Company als bron te vermelden is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door KONG Company.

Beëindiging van het gebruik

U stemt ermee in dat wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot onze website en middelen geheel of gedeeltelijk kunnen opschorten of beëindigen met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze Gebruikersovereenkomst. Elk vermoeden van illegale, frauduleuze of onrechtmatige activiteit kan reden zijn om uw relatie te beëindigen en kan worden doorverwezen naar de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. Bij opschorting of beëindiging zal uw recht om gebruik te maken van de middelen die wij aanbieden onmiddellijk ophouden, en behouden wij ons het recht voor om alle informatie die u bij ons in bezit hebt, inclusief account- of inloggegevens, te verwijderen of te wissen.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerd door KONG Company vanuit onze kantoren in de staat Colorado, USA. Hij is toegankelijk voor de meeste landen over de hele wereld. Aangezien elk land wetten heeft die kunnen verschillen van die van Colorado, door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de statuten en wetten van Colorado, zonder rekening te houden met het conflict van wetten en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen, van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Bovendien zal elke actie om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken in de Verenigde Staten, in Colorado. U gaat hierbij akkoord met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken en doet afstand van eventuele bezwaren met betrekking tot jurisdictie, locatie of forum.

Garantie

TENZIJ ANDERE UITDRUKKING IS GEGEVEN, VERWIJDERT KONG Company ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE SOORT, DAN WEL UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET UITSLUITEND DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET INBREUKBAARHEID.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Servicevoorwaarden zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via:

KONG Company
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626