Beëindiging van Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Welkom bij www.KONGcompany.com. Deze website is in eigendom van en wordt uitgevoerd door KONG

Company. Door onze website te bezoeken en de informatie, bronnen, diensten, producten en tools die we leveren te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden als vermeld in dit beleid (hierna te noemen Gebruikersovereenkomst), naast de voorwaarden als vermeld in ons Privacybeleid (zie de sectie Privacybeleid hieronder voor meer informatie).

Deze overeenkomst is van kracht vanaf 17 februari 2012.

We behouden het recht deze Gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder aankondiging te wijzigen. U erkent en komt overeen dat het uw verantwoordelijkheid is deze Gebruikersovereenkomst periodiek te lezen om bekend te worden met eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van deze site na dergelijke aanpassingen houdt erkenning en instemming met de aangepaste voorwaarden in.

Verantwoord gebruik en gedrag

Door onze website te bezoeken en de informatie, bronnen, diensten, producten en tools die we u bieden (hierna te noemen ‘bronnen’) direct of indirect te gebruiken, komt u overeen deze bronnen alleen te gebruiken voor de beoogde doelen als toegestaan door (a) de voorwaarden in deze Gebruikersovereenkomst en (b) toepasbare wetten, regels en algemeen geaccepteerde online praktijken en richtlijnen.

Waarbij u begrijpt dat:

a. U, om onze bronnen te gebruiken, vereist kunt worden bepaalde informatie te verstrekken over uzelf (zoals identificatie, contactgegevens, enz.) als onderdeel van het registratieproces, of om de bronnen te kunnen gebruiken. U komt overeen dat informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en bijgewerkt is.

b. U verantwoordelijk bent voor het behoud van vertrouwelijkheid van aanmeldinformatie gekoppeld aan accounts die u gebruikt om onze bronnen te gebruiken. Dienovereenkomstig bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account(s).

c. Het openen (of proberen te openen) van een van onze bronnen via andere middelen dan via de middelen die wij verstrekken, strikt verboden is. U komt specifiek overeen onze bronnen niet te openen (of proberen te openen) via geautomatiseerde, onethische of onconventionele middelen.

d. Het deelnemen aan een activiteit die onze bronnen verstoort, inclusief de servers en/of netwerken waar onze bronnen gevestigd zijn of mee verbonden zijn, strikt verboden is.

e. Het proberen te kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen van onze bronnen strikt verboden is.

f. U zelf verantwoordelijk bent voor gevolgen, verliezen of schade die we direct of indirect kunnen ondervinden door onbevoegde activiteiten die door u zijn uitgevoerd, zoals hierboven beschreven, en dat deze kunnen leiden tot strafrechtelijke of burgerlijke aansprakelijkheid.

g. We verschillende open communicatiemiddelen op onze website kunnen aanbieden, zoals blogopmerkingen, blogposts, openbare chat, forums, prikborden, nieuwsgroepen, productbeoordelingen en -recensies, verschillende sociale mediadiensten, enz. U begrijpt dat we over het algemeen de inhoud die door gebruikers geplaatst wordt via deze verschillende communicatiemiddelen niet screenen of controleren, wat betekent dat het, wanneer u ervoor kiest deze middelen te gebruiken om iets op onze website te plaatsen, uw eigen verantwoordelijkheid is deze  middelen op een verantwoorde en ethische wijze te gebruiken. Door informatie te plaatsen of anderszins gebruik te maken van open communicatiemiddelen zoals vermeld, komt u overeen dat u geen inhoud uploadt, plaatst, deelt of op andere wijze verspreidt die:

i). Illegaal, bedreigend, lasterlijk, grof, treiterend, minachtend, intimiderend, frauduleus, misleidend, aanvallend of racistisch is, of enige suggestieve, ongepaste of expliciete taal bevat;

ii). Een vorm van dierenmishandeling promoot of steunt, of direct of indirect schade veroorzaakt (fysiek of psychologisch) aan een dier;

iii). Inbreuk maakt op een handelsmerk, patent, handelsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht van een partij;

iv). Een vorm van onbevoegde of ongevraagde reclame bevat;

v). Een persoon of identiteit imiteert, inclusief een medewerker of vertegenwoordiger van www.KONGcompany.com.

We hebben het recht naar eigen inzicht inhoud te verwijderen waarvan wij vinden dat deze niet overeenstemt met deze Gebruikersovereenkomst, samen met inhoud waarvan wij vinden dat deze anderszins aanstootgevend, schadelijk of onjuist is of de copyrights of handelsmerken van een derde partij overtreedt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten in het verwijderen van dergelijke inhoud.Als u inhoud plaatst die wij verwijderen, geeft u hierbij toestemming voor een dergelijke verwijdering, en gaat u akkoord ons niet aansprakelijk te stellen.

h. Wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor inhoud die geplaatst wordt door u of een andere derde gebruiker van onze website.Inhoud die geplaatst wordt door u via een

open communicatiemiddel op onze website, mag echter geen inbreuk zijn op de copyrights of handelsmerken van derde partijen, en wordt eigendom van KONG Company, en biedt ons daarom een eeuwige, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, exclusieve licentie tot het reproduceren, aanpassen, vertalen, publiceren, openbaar tonen en/of distribueren naar ons eigen inzicht. Dit verwijst alleen naar en is van toepassing op inhoud die geplaatst is via open communicatiemiddelen zoals omschreven, en verwijst niet naar informatie die verstrekt is als onderdeel van het registratieproces dat verplicht is om onze bronnen te gebruiken. Alle informatie die verstrekt wordt als onderdeel van ons registratieproces wordt gedekt door ons privacybeleid

Privacybeleid.

i. U overeenkomt KONG Company en haar moederonderneming en dochterondernemingen en hun directeurs, managers, werknemers, donors, agenten en licentiehouders schadeloos te stellen en houden tegen alle verliezen, kosten, schade en uitgaven, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze Gebruikersovereenkomst of het niet voldoen aan verplichtingen betreffende uw account door u of een andere persoon die uw account gebruikt. We behouden het recht de exclusieve verdediging over te nemen van een claim waarbij we recht hebben op schadeloosstelling conform deze Gebruikersovereenkomst. In een dergelijk geval biedt u ons de medewerking die redelijkerwijs door ons gevraagd wordt.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons heel belangrijk, daarom hebben we een afzonderlijk privacybeleid opgesteld om in detail uit te leggen hoe we uw privé-informatie verzamelen, beheren,  verwerken, beveiligen en opslaan. Ons privacybeleid is opgenomen in de omvang van deze Gebruikersovereenkomst. Om ons privacybeleid volledig te lezen, klikt u hier .

Beperking van garanties

Door gebruik te maken van onze website begrijpt en aanvaardt u dat alle bronnen waar wij in voorzien, zijn zoals weergegeven en onderhevig aan beschikbaarheid. Dit betekent dat wij niet verklaren of garanderen dat:

i) het gebruik van onze bronnen voldoet aan uw wensen of eisen.

ii) het gebruik van onze bronnen ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is.

iii) de informatie die verkregen wordt door gebruik van onze bronnen nauwkeurig of betrouwbaar is, en

iv) defecten in de werking of functionaliteit van bronnen die wij leveren gerepareerd of gecorrigeerd worden.

Daarnaast begrijpt en komt u overeen dat:

v) inhoud die gedownload of op andere wijze verkregen is via het gebruik van onze bronnen geschiedt naar uw eigen inzicht en op uw eigen risico, en dat u alleen verantwoordelijk bent voor schade aan uw computer of andere apparaten voor verlies van gegevens dat kan voortvloeien uit de download van dergelijke inhoud.

vi) geen enkele informatie of advies, uitdrukkelijk, impliciet, schriftelijk of mondeling, verkregen door u van KONG Company of via de bronnen die wij aanbieden, een garantie of voorwaarde is, met uitzondering van diegene die uitdrukkelijk beschreven zijn in deze Gebruikersovereenkomst.

Beperking van aansprakelijkheid

In combinatie met de beperking van  garanties zoals hierboven beschreven, begrijpt en komt u uitdrukkelijk overeen dat een claim jegens ons beperkt is tot het bedrag dat u hebt betaald, indien van toepassing, voor gebruik van producten en/of diensten. KONG Company is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of verliezen die u kunt lijden door het gebruik van onze bronnen, of als gevolg van wijzigingen, gegevensverlies of -beschadiging, annulering, toegangsverlies of uitvaltijd, in de volledige mate waarin wetten over beperking van aansprakelijkheid toepasbaar zijn.

Copyrights/handelsmerken

Alle inhoud en materialen beschikbaar op www.KONGcompany.com, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, websitenaam, code, foto’s en logo’s zijn intellectueel eigendom van KONG Company, en worden beschermd door toepasbare copyright- en handelsmerkwetten. Alle ongepast gebruik, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, distributie, weergave of overdracht van inhoud van deze site zonder het ook duidelijk vermelden van KONG Company als bron is strikt verboden, tenzij specifiek toegestaan door KONG Company.

Beëindiging van gebruik

U komt overeen dat wij, naar eigen inzicht, uw toegang tot het geheel of een deel van onze website en bronnen kunnen opschorten of beëindigen, met of zonder aankondiging en om eender welke reden, inclusief, zonder beperking, overtreding van deze Gebruikersovereenkomst. Alle vermoede illegale, frauduleuze of beledigende activiteiten kunnen grond zijn voor beëindiging van uw relatie en kunnen verwezen worden naar de juiste rechtshandhavingsdienst. Na opschorting of beëindiging stopt uw  recht gebruik te maken van de bronnen die we aanbieden direct, en behouden wij het recht alle informatie te verwijderen of wissen die u bij ons hebt opgeslagen, inclusief account- of aanmeldinformatie.

Toepasselijk recht

Deze website wordt gereguleerd door KONG Company vanuit onze kantoren in de staat Colorado in de Verenigde Staten. De site kan vanuit de meeste landen ter wereld geopend worden. Omdat ieder land wetten heeft die kunnen afwijken van de wetten in Colorado, komt u door het openen van onze website overeen dat de regels en wetten van Colorado met betrekking tot conflicterende wetten en de Conventie van de Verenigde Naties over de Internationale Verkoop van Goederen gelden voor alle zaken betreffende gebruik van deze website en de aankoop van producten of diensten via deze site.

Voorts wordt elke actie om deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen voorgelegd bij de federale of staatsrechtbanken in Colorado in de Verenigde Staten. Hierbij gaat u akkoord met persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken en ziet u af van eventuele gerechtelijke, plaatsgebonden of ongeschikte bezwaren tegen deze rechtbanken.

Garantie

TENZIJ ANDERSZINS VERMELD, DOET KONG Company UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen hebt  over de gebruiksvoorwaarden die hierboven beschreven zijn, kunt u contact met ons opnemen via:

KONG Company

16191 Table Mountain Parkway

Golden, CO 80403

USA

303.216.2626