A használat megszűnése

Bevezetés

Üdvözöljük a KONG oldalon! A webhely a KONG Company tulajdonában és irányítása alatt áll. A webhelyünk meglátogatásával és az ott feltüntetett információk, erőforrások, szolgáltatások, termékek és eszközök elérésével Ön egyetért az alábbi feltételekkel és kikötésekkel, valamint az Alapelvekben szereplő módon elfogadja és betartja azokat (a továbbiakban: „Felhasználói megállapodás”) az Adatvédelmi alapelveinkben szereplő feltételekkel és kikötésekkel együtt (bővebb információért lásd az alábbi Adatvédelmi alapelvek részt).

A Megállapodás hatálybalépésének időpontja: 2012. február 17.

.

Fenntartjuk a jogot a Felhasználói megállapodás előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy Ön felelős a jelen Felhasználói megállapodás rendszeres áttekintéséért és az esetleges módosítások megismeréséért. A webhely ilyen jellegű módosítását követő igénybe vétele a felhasználó részéről a módosított feltételek és kikötések elfogadását jelenti.

Felelősségteljes használat és viselkedés
A webhelyünk meglátogatásával és az Önnek ott biztosított információk, erőforrások, szolgáltatások, termékek és eszközök (a továbbiakban: „Erőforrások”) akár közvetlen, akár közvetett elérésével Ön elfogadja, hogy az Erőforrásokat kizárólag a rendeltetési célra használja  (a) a Felhasználói megállapodás feltételeiben és kikötéseiben, illetve (b) az alkalmazható törvények, jogszabályok és általánosan elfogadott online gyakorlat vagy irányelvek által engedélyezett módon.

Ennek értelmében Ön elfogadja, hogy:
a. A regisztrációs folyamat, illetve az Erőforrások Ön általi felhasználhatóságának részeként, erőforrásaink eléréséhez Önt bizonyos személyes információk megadására kötelezhetjük (pl. azonosító adatok, elérhetőség stb.) Ön vállalja, hogy az Ön által megadott bármilyen információ mindig pontos, helyes és naprakész.

b. Ön felel az Erőforrásaink eléréséhez használt bármely fiókjával összefüggő bejelentkezési információ bizalmas jellegének megőrzésért. Ennek megfelelően Ön felel minden cselekményért, amely az Ön fiókja(i) nevében megy végbe.

c. Bármely Erőforrásunknak az általunk biztosított módon kívüli egyéb módon történő elérése (vagy elérésének kísérlete) szigorúan tilos. Ön kifejezetten elfogadja, hogy nem veszi igénybe (vagy kísérli meg iglnybevenni) bármely Erőforrásunkat automatizált módszerrel, erkölcsbe ütköző, vagy rendhagyó módon.

d. Szigorúan tilos az olyan tevékenység végzése, amely akadályozza vagy zavarja az Erőforrásaink működését, beleértve azon szerverek és/vagy hálózatok működését is, amelyeken az Erőforrásaink találhatók, vagy amelyekhez kapcsolódnak.

e. Szigorúan tilos az Erőforrásaink másolása, sokszorosítása, reprodukálása, értékesítése, cseréje és továbbértékesítése.

f. Ön kizárólagosan felelős az Ön által végzett, fent említett engedély nélküli tevékenységek miatt közvetlen vagy közvetett módon felmerült vagy általunk elszenvedett következményekért, veszteségért vagy kárért, ami büntető- vagy polgári jogi felelősségvonással járhat.

g. A webhelyünkön különféle nyílt kommunikációs eszközt tehetünk elérhetővé, úgymint blog-bejegyzések, blog-közzétételek, nyilvános csevegés, fórumok, hirdetőtáblák, hírcsoportok, termék-minősítések és -tesztek, különféle közösségi médiaszolgáltatások stb. Ön elfogadja, hogy általánosságban mi nem végezzük el az ilyen kommunikációs eszközök felhasználói által közzétett tartalom előzetes szűrését vagy ellenőrzését, ami azt jelenti, hogy amennyiben Ön az ilyen eszközök használatával kíván bármilyen tartalmat elküldeni a webhelyünkre, Ön személyesen felelős az eszközök felelősségteljes és erkölcsös használatáért. Az információk közzétételével, vagy az említett nyílt kommunikációs eszközök használatával Ön beleegyezik abba, hogy nem tölt fel, tesz közzé, oszt meg vagy egyéb módon forgalmaz olyan tartalmat, amely:

i). Törvényellenes, fenyegető, lejárató, gyalázkodó, zaklató, megalázó, megfélemlítő, csalárd, félrevezető, tolakodó, rasszista jellegű, illetve bármilyen típusú kétértelmű, nem megfelelő vagy szókimondó nyelvezetet tartalmaz;
ii). Az állatok bármilyen jellegű, kegyetlen bánásmódját segíti elő vagy támogatja, illetve közvetlenül vagy közvetett módon bárhogy (fizikai vagy lelki) kárt okoz bármilyen állatnak.
iii). Más felek védjegyét, szabadalmát, szakmai titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát sérti;
iv). Bármilyen jellegű, engedély nélküli vagy kéretlen reklámot tartalmaz;
v). Kiadja magát bármilyen természetes vagy jogi személynek, beleértve a www.KONGcompany.com alkalmazottait és képviselőit.

Saját belátásunk szerint jogunkban áll eltávolítani azon tartalmat, amely véleményünk szerint nem felel meg jelen Felhasználói megállapodás feltételeinek, azon tartalommal együtt, amelyről úgy véljük, hogy egyéb módon sértő, ártalmas, kifogásolható, pontatlan, vagy harmadik fél szerzői jogát, illetve védjegyét sérti. Nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalom eltávolításából fakadó késedelméért vagy mulasztásáért. Amennyiben olyan tartalmat tesz közzé, amelynek eltávolítása mellett döntünk, Ön ezúton hozzájárul az ilyen eltávolításhoz és beleegyezik abba, hogy eláll az ezzel kapcsolatos jogigény érvényesítésétől.

h. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy a webhelyet használó bármely harmadik fél által közzétett tartalomért. Az Ön által bármilyen nyílt kommunikációs eszköz használatával azonban a webhelyünkön közzétett tartalom nem sértheti vagy bitorolhatja harmadik fél szerzői jogát vagy védjegyét, és a KONG Company tulajdonává válik. Ily módon végleges, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő, jogdíj-mentes, kizárólagos engedélyt ad nekünk arra, hogy saját belátásunk szerint sokszorosítsuk, módosítsuk, adaptáljuk, lefordítsuk, kiadjuk, közszemlére tegyük és/vagy forgalmazzuk azt. Ez kizárólag az említett nyílt kommunikációs eszközök segítségével közzétett tartalomra vonatkozik, és nem az olyan információra, amelyet a regisztrációs folyamat részeként, szükségszerűen adnak meg az Erőforrásaink használata érdekében. A regisztrációs folyamat részeként megadott összes információra az adatvédelmi alapelveink érvényesek.

i. Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és vétlennek tekinti a KONG Company vállalatot, illetve tulajdonos vállalatát, valamint annak igazgatóit, tisztségviselőit, vezetőit, alkalmazottait, adományozóit, megbízottait és engedélyeseit minden olyan veszteséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben – a Felhasználói megállapodás megszegése vagy az Ön fiókjával kapcsolatos mulasztás miatt felmerült ésszerű ügyvédi költségeket is ideértve –, amelyet Ön vagy bármilyen egyéb személy elszenved az Ön fiókja használata során. Fenntartjuk a jogot mindazon igény kizárólagos védelmének átvételére, amely alapján kártalanításra vagyunk jogosultak e felhasználói megállapodás értelmében. Ilyen esetben Ön köteles velünk együttműködni az általunk jogosan igényelt mértékben.

Adatvédelmi alapelvek

Az Ön magánszféráját nagyon fontosnak tartjuk, ezért alkottuk meg különálló Adatvédelmi alapelveinket, amelyek részletesen elmagyarázzák, hogyan gyűjtjük, kezeljük, dolgozzuk fel, tesszük biztonságossá és tároljuk az Ön személyes adatait. Az Adatvédelmi alapelveink e Felhasználói megállapodás szerves részét képezik.

A garancia korlátozása
Honlapunk használatával Ön elfogadja azt, és egyetért azzal, hogy minden általunk biztosított Erőforrás a rendelkezésre állásának függvénye. Ez azt jelenti, hogy nem jelentjük ki, illetve nem garantáljuk Önnek, hogy:

i) Az Erőforrásaink használata megfelel az Ön szükségleteinek vagy igényeinek.
ii) Az Erőforrásaink használata megszakítás nélküli, időszerű, biztonságos és hibamentes lesz.
iii) Az Erőforrásaink használatával szerzett információ pontos és megbízható lesz, valamint
iv) Bármely, általunk biztosított Erőforrás működésében vagy működőképességében felmerülő hibát elhárítunk és kijavítunk.

Ezenkívül Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy:
v) az Erőforrásaink használata révén vagy más módon szerzett tartalom letöltése kizárólag saját belátása szerint és saját felelősségére történik, és Ön kizárólagosan felelős a számítógépét vagy egyéb eszközét ért károsodásért vagy adatvesztéséért, amelynek oka valamely ilyen tartalom letöltése.
vi) a KONG Company vállalattól, vagy az általunk biztosított Erőforrások révén Ön által szerzett információ vagy tanács – legyen az kifejezett, beleértett, szóbeli vagy írásbeli – nem hoz létre az ebben a Felhasználói megállapodásban kifejezetten rögzítetteken kívül semmilyen jótállást, garanciavállalást vagy egyéb feltételt.

A felelősség korlátozása
A fent leírt Garanciakorlátozással összefüggésben Ön kifejezetten egyetért és beleegyezik abba, hogy az ellenünk benyújtott kárigény az Ön által a termékek és/vagy szolgáltatások használatáért befizetett összegre korlátozódik, ha van ilyen. A KONG Company vállalat semmilyen esetben nem tartozik felelősséggel az Erőforrásaink használata által, illetve bármilyen módosítás, adatvesztés vagy -sérülés, lemondás, elérés elvesztése, vagy üzemkiesés által okozott, Önt vagy harmadik felet ért bármilyen közvetlen, közvetett, előre nem látott, következményes vagy különleges kárért, a felelősségkorlátozásra vonatkozó törvények alkalmazhatóságának teljes mértékében.

Szerzői jogok/Védjegyek
A oldalon keresztül elérhető összes tartalom és anyag, amely magában foglalja a teljesség igénye nélkül a szöveget, grafikát, webhely nevét, kódot, képeket és logókat, a KONG Company szellemi tulajdonát képezi, így az alkalmazható szerzői jogi és védjegyekre vonatkozó törvények védelmét élvezi. Mindennemű nem helyénvaló használat, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen tartalom sokszorosítása, elosztása, megjelentése vagy közlése e webhelyen a KONG Company mint forrásnak az egyértelmű elismerése nélkül szigorúan tilos, kivéve ha a KONG Company ezt kifejezetten jóváhagyta.

A használat megszűnése

Ön elfogadja, hogy előzetes értesítéssel vagy a nélkül, bármely okból, saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön elérését webhelyünk és Erőforrásaink egészére, vagy egy részére vonatkozóan, korlátozás nélkül ideértve e Felhasználói megállapodás feltételeinek megszegését. Bármilyen gyaníthatóan törvényellenes, csalárd vagy félrevezető tevékenység alapot adhat az Ön kapcsolatának megszüntetésére, ezt követően az ügyet a megfelelő hatósághoz továbbitjuk. Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén az Ön joga az általunk biztosított Erőforrások használatára azonnal megszűnik, valamint fenntartjuk a jogot arra, hogy eltávolítsuk, illetve töröljük a nyilvántartásunkban lévő információit, beleértve fiók- és bejelentkezési információit is.

Irányadó jog
A webhelyet az Amerikai Egyesült Államok Colorado (CO) államában lévő központjából a KONG Company irányítja. A webhely a világ legtöbb országában elérhető. Mivel minden ország saját törvényekkel rendelkezik, amelyek eltérhetnek Colorado állam törvényeitől, a webhelyünk használatával Ön elfogadja, hogy – tekintet nélkül a jogösszeütközésre és az áruk nemzetközi értékesítésére vonatkozó ENSZ-konvencióra – a webhely használatával kapcsolatos valamennyi ügyre, illetve a webhelyen keresztül történő bármilyen termékvásárlásra és szolgáltatás igénybe vételére Colorado állam jogszabályai és törvényei alkalmazandók.

Továbbá bármilyen, ennek a Felhasználói megállapodásnak az érvényre juttatására irányuló tevékenység az Egyesült Államok Colorado államában lévő szövetségi vagy állami bíróságok hatáskörébe tartozik. Ön ezennel elfogadja az említett bíróságok illetékességét, és lemond minden, az említett bíróságok illetékességére vagy nem megfelelőségre irányuló kifogásolási lehetőségről.

Szavatosság                                                                                                           KIVÉVE HA MÁSKÉPPEN NEM KERÜL MEGHATÁSOZÁSRA, A KONG Company HATÁROZOTTAN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, EGYEBEK KÖZÖTT A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A MÁSOK JOGAI MEGSÉRTÉSÉNEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT.

Kapcsolattartási információ
Ha a fenti Szolgáltatási feltételeinkkel kapcsolatban kérdései vagy megjegyzései vannak, felveheti velünk a kapcsolatot a következő címen:

KONG Company
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626