Ophør af brug

Indledning
Velkommen til KONGcompany.com. Denne webside ejes og drives af KONG Company. Ved at besøge vores webside og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer vi leverer, forstår og indvilliger du i at acceptere og overholde følgende vilkår og betingelser angivet i denne politik (i det følgende kaldet ”Brugeraftale”), sammen med de vilkår og betingelser, som er angivet i vores privatlivspolitik (se venligst afsnittet Privatlivspolitik nedenfor for mere information).

Nærværende aftale er gældende fra og med den 17. februar 2012.

Vi forbeholder os ret til at ændre nærværende Brugeraftale uden varsel. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemlæse nærværende Brugeraftale med jævne mellemrum for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af denne webside efter at sådanne ændringer vil udgøre din anerkendelse og accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Ansvarlig brug og adfærd
Ved at besøge vores webside og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, vi leverer til dig, enten direkte eller indirekte (i det følgende kaldet ”ressourcer”), indvilliger du i kun at bruge disse ressourcer til de formål, som er tilladt i henhold (a) vilkårene i nærværende Brugeraftale, og (b) gældende love og almindeligt anerkendt online praksis eller retningslinjer.

Hvori du forstår, at:
a. For at få adgang vores ressourcer, kan du blive forpligtet til at afgive visse oplysninger om dig selv (såsom identifikation, kontaktoplysninger, osv.) som en del af registreringsprocessen, eller som en del af din mulighed for at bruge ressourcerne. Du accepterer, at alle de oplysninger, du giver, altid skal være nøjagtige, korrekt og opdaterede.

b. Du er ansvarlig for at hemmeligholde alle login-oplysninger, der er knyttet til enhver konto, du bruger til at få adgang til vores ressourcer. Du er således ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på din konto/konti.

c. Adgang til (eller forsøg på at få adgang til) nogen af vores ressourcer med andre midler end gennem de midler, vi leverer, er strengt forbudt. Du indvilliger specifikt i ikke at få adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af vores ressourcer via automatiserede, uetiske eller utraditionelle midler.

d. Deltagelse i nogen som helst aktivitet, der forstyrrer vores ressourcer, herunder servere og/eller netværk, som vores ressourcer er placeret på eller tilsluttet, er strengt forbudt.

e. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, bytte eller videresælge vores ressourcer er strengt forbudt.

f. Du er alene ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser, tab eller skader, som vi kan lide eller bliver udsat for, som følge af uautoriserede aktiviteter, der gennemføres af dig, som forklaret ovenfor. Dette kan medføre strafferetligt eller civilretligt ansvar.

g. Vi kan tilbyde diverse åbne kommunikationsværktøjer på vores webside, såsom blogkommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, opslagstavler, nyhedsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, forskellige sociale medier osv. Du accepterer hermed at forstå, at vi generelt ikke på forhånd screener eller overvåger materiale indsendt af brugere af disse forskellige kommunikationsværktøjer, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende nogen form for indhold til vores webside, så er det dit eget ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk måde . Ved at indsende information eller på anden måde bruge nogen af de nævnte åbne kommunikationsværktøjer, accepterer du, at du ikke vil uploade, poste, dele eller på anden måde distribuere noget som helst indhold, der:

i). Er ulovligt, truende, ærekrænkende, fornærmende, chikanerende, nedværdigende, truende, svigagtigt, misvisende, invasivt, racistisk eller som indeholder nogen form for suggestiv, upassende eller eksplicit sprogbrug.
ii). Promoverer eller støtter nogen form for dyremishandling, eller direkte eller indirekte forårsager skade (fysisk eller psykisk) på et dyr på nogen måde.
iii). Krænker et/en varemærke, patent, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden ejendomsret.
iv).  Indeholder nogen form for uautoriseret eller uopfordrede reklamer.
v). Efterligner en person eller enhed, herunder eventuelle ansatte hos eller repræsentanter for KONGcompany.com.

Vi har ret til efter eget skøn at fjerne indhold, som, efter vores vurdering, ikke overholder nærværende Brugeraftale, samt indhold, som vi mener er krænkende, skadeligt, stødende, unøjagtigt eller krænker en tredjeparts ophavsret eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fjernelse af sådant indhold. Hvis du indsender indhold, som vi vælger at fjerne, giver du hermed samtykke til en sådan fjernelse, og samtykke til afkald på ethvert krav mod os.

h. Vi påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller andre tredjepartsbrugere af vores webside. Dog vil enhver form for indhold, der er indsendt af dig ved hjælp af de åbne kommunikationsværktøjer på vores webside, som ikke overtræder eller krænker nogen tredjeparts ophavsret eller varemærker, blive KONG Companys ejendom, og som sådan, giver du os en permanent, uopsigelig, verdensomspændende, royalty-fri, eksklusiv licens til at reproducere, modificere, tilpasse, oversætte, udgive, offentligt fremvise og/eller distribuere indholdet på enhver måde, som vi finder passende. Dette gælder og refererer kun til materiale, der er indsendt via de beskrevne åbne kommunikationsværktøjer, og henviser ikke til oplysninger, der gives som en del af den registrering, som er nødvendig for at bruge vores ressourcer. Alle oplysninger, der gives som en del af vores registreringsproces, er omfattet af vores privatlivspolitik.Privatlivspolitik.

i. Du accepterer at holde KONG Company og dets moderselskab og datterselskaber, samt deres direktører, funktionærer, ledere, medarbejdere, donorer, agenter og licensgivere skadesløse fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af nærværende brugeraftale eller manglende opfyldelse af eventuelle forpligtelser med hensyn til din konto, der relaterer til dig eller nogen anden person, som bruger din konto. Vi forbeholder os ret til at overtage det eksklusive forsvar af ethvert krav, som vi er berettiget til at blive holdt skadesløst fra og mod i henhold til nærværende Brugeraftale. I så fald skal du samarbejde med os i det omfang, som det med rimelighed kan anmodes om af os.

Privatlivspolitik
Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor har vi oprettet en separat privatlivspolitik, der forklarer i detaljer, hvordan vi indsamler, administrerer, behandler, beskytter og gemmer dine private oplysninger. Vores privatlivspolitik er medtaget under nærværende Brugeraftales anvendelsesområde.

Begrænsning af garantier
Ved at bruge vores webside, forstår og accepterer du, at alle ressourcer vi leverer, leveres “som de er” og “efter tilgængelighed”. Det betyder, at vi ikke erklærer eller garanterer dig, at:

i) Brugen af vores ressourcer vil opfylde dine behov og krav.
ii) Brugen af vores ressourcer vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl.
iii) Oplysninger indhentet ved brug af vores ressourcer vil være nøjagtige eller pålidelige.
iv) Eventuelle drifts- eller funktionsfejl hos de ressourcer vi leverer, vil blive repareret eller korrigeret.

Desuden forstår og accepterer du, at
v)  Alt indhold, der downloades eller på anden måde opnås ved brug af vores ressourcer, sker efter eget skøn og for egen risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade på din computer eller andre enheder, for tab af data, der kan skyldes download af sådant indhold.

Ansvarsbegrænsning
I forbindelse med begrænsning af garantier, som forklaret ovenfor, forstår og accepterer du udtrykkeligt, at ethvert krav mod os skal være begrænset til det beløb, du har betalt, om noget, for brug af produkter og/eller tjenester. KONG Company er ikke ansvarlig for nogen form for direkte, indirekte, tilfældige eller følgetab eller –skader eller pønalerstatning, der kan blive afholdt af dig som følge af brugen af vores ressourcer, eller som følge af eventuelle ændringer, tab af data eller ødelæggelse, annullering, mistet adgang eller nedetid i det fulde omfang, som tillades af gældende regler om erstatningsansvar.

Copyright/varemærker
Alt indhold og materialer, der er til rådighed på www.KONGcompany.com, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, websidens navn, kode, billeder og logoer tilhører KONG Company, og er beskyttet af gældende ophavsret og varemærkeret. Enhver uhensigtsmæssig brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller overførsel af indhold på websiden uden også tydeligt at kreditere KONG Company som kilde, er strengt forbudt, medmindre KONG Company har givet udtrykkelig tilladelse hertil.

Ophør af brug

Du accepterer, at vi, efter eget skøn, kan afbryde eller opsige din adgang til hele eller en del af vores webside og ressourcer med eller uden varsel og uanset årsag, herunder, uden begrænsning, misligholdelse af nærværende Brugeraftale. Enhver mistanke om ulovlig, bedragerisk eller misbrugende aktivitet kan være grundlag for at opsige din aftale og kan blive henvist til de relevante retshåndhævende myndigheder. Efter suspendering eller ophævelse vil din ret til at bruge de ressourcer vi leverer straks ophøre, og vi forbeholder os ret til at fjerne eller slette oplysninger, som du måtte have registreret hos os, herunder konto- eller loginoplysninger.

Gældende lov
Denne webside styres af KONG Company fra vores kontorer i delstaten Colorado, USA. Den kan tilgås fra de fleste lande i verden. Da hvert land har love, der kan afvige fra dem i Colorado, accepterer du, ved at få adgang til vores webside, at bestemmelserne og lovgivningen i Colorado, uden hensyntagen til konflikter med love og FN-konventionen om internationale køb af varer, vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af denne webside og køb af produkter eller tjenester via denne webside.

Endvidere skal ethvert søgsmål for at håndhæve nærværende brugeraftale anlægges ved de føderale eller statslige domstole i USA, Colorado. Du accepterer hermed den personlige kompetence hos sådanne domstole, og giver afkald på enhver jurisdiktionel, værneting eller ubelejlige forumindvendinger mod sådanne domstole.

Garanti
MEDMINDRE ANDET FREMGÅR, FRASKRIVER KONG Company SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores ovennævnte servicevilkår, kan du kontakte os på

KONG Company
16191 Table Mountain Parkway
Golden, CO 80403
USA

303.216.2626