En grå hund på en mark, der kigger ud i det fjerne.

Vilkår og betingelser for levering

LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HVER ENKELT KONTRAKT

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, da de beskriver nogle af vores og dine juridiske rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de produkter, som vi sælger.

1.Definitioner og fortolkning
1.1.1.I disse vilkår:
(a) "Tillæg til autoriseret partner" betyder den aftale mellem parterne, der regulerer Kundens tilladelse til at sælge Produkterne, som kan være et Tillæg til autoriseret distributør eller et Tillæg til autoriseret forhandler (alt efter hvad der er relevant);
(b) "Kontrakt" betyder en kontrakt mellem parterne om salg og levering af Produkter, der indgås i overensstemmelse med Paragraf 2;
(c) "Force Majeure-begivenhed": en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, der ligger uden for den berørte parts rimelige kontrol (herunder strømsvigt, arbejdskonflikter, der påvirker en tredjepart, lovændringer, katastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, optøjer, terrorangreb og krige);
(d) "Priser": Leverandørens standardlistepriser for produkterne, som Leverandøren sender til Kunden fra tid til anden;
(e) "Produkter": de produkter, som Kunden kan købe eller køber af Leverandøren i henhold til disse Vilkår (nærmere oplysninger herom fremgår af Leverandørens prisliste og katalog);
(f) "Leverandør": KONG Company Limited, et aktieselskab med begrænset ansvar, der er registreret i England og Wales;
(g) "Vilkår": disse leveringsbetingelser.
1.2.Andre definerede udtryk, der anvendes i disse vilkår, har den betydning, der er fastsat i dækbladet eller i tillægget for autoriseret partner, som aftalt mellem parterne.
1.3.Reglen ejusdem generis skal ikke anvendes ved fortolkningen af disse vilkår; det følger heraf, at et generelt begreb eller en generel kategori, der anvendes i disse vilkår, ikke vil blive begrænset af specifikke eksempler eller tilfælde, der anvendes i forbindelse med et sådant begreb eller en sådan kategori.

2.Kontrakter
2.1.Hver ordre på produkter, som kunden afgiver til leverandøren, anses for at være et tilbud fra kunden om at købe produkter fra leverandøren i henhold til disse vilkår.
2.2.For at en kontrakt kan træde i kraft:
(a)skal Kunden afgive en ordre til Leverandøren og give Leverandøren sin udtrykkelige skriftlige accept af disse Vilkår, og
(b)ved Leverandørens accept af Kundens ordre fra Leverandøren træder en kontrakt i kraft mellem parterne.
2.3.Leverandøren forbeholder sig ret til ikke at acceptere en ordre eller levere produkter, der ikke er på lager, og anmoder Kunden om at genbestille, når de er tilgængelige.

3.Levering
3.1.Medmindre andet er skriftligt aftalt:
(a)alle Produkter leveres af Leverandøren til Kundens lokaler;
(b)Leverandøren er ansvarlig for at arrangere lastning, transport, transport, aflæsning og forsikring af Produkterne og for at klare Produkterne med henblik på eksport og import (bortset fra, for at undgå enhver tvivl, at Kunden er ansvarlig for eksport, import og andre skatter eller afgifter i overensstemmelse med punkt 6.3);
(c)leverandøren er ansvarlig for at betale alle omkostninger i forbindelse med lastning, transport, transport, aflæsning, forsikring, eksport og import af produkterne; og
(d)risikoen for produkterne overgår fra leverandøren til kunden, når produkterne leveres til kunden.
3.2.Hvis parterne aftaler, at levering af produkterne i henhold til en kontrakt skal ske i rater, udgør hver rate en del af en enkelt kontrakt og ikke separate kontrakter.
3.3.Enhver dato eller datoer for levering af produkterne, som parterne har aftalt som en del af en kontrakt, er ikke afgørende for kontrakten.

4.Ejendomsret
4.1.Den juridiske og retmæssige ejendomsret til produkterne overgår fra leverandøren til kunden på det seneste af følgende tidspunkter:
(a)levering af produkterne; og
(b)Leverandørens modtagelse af alle beløb, som Kunden skylder Leverandøren i henhold til alle Kontrakter.
4.2.Indtil ejendomsretten til produkterne er overgået til kunden:
(a)kunden vil besidde produkterne som leverandørens betroede agent og panthaver, og
(b)kunden vil: (i) opbevare produkterne i et sikkert, sikkert, tørt og rent miljø adskilt fra andre produkter og varer; (ii) sikre, at produkterne let kan identificeres som tilhørende leverandøren; (iii) ikke dementere, ødelægge, ændre eller skjule identifikationsmærker på produkterne eller deres emballage; (iv) sikre, at der ikke oprettes nogen pant, pantret eller andre byrder på produkterne; og (v) levere produkterne til leverandøren på forlangende.
4.3.I tilfælde af Kundens insolvens forbliver ejendomsretten til alle Produkter (op til gældens værdi) hos Leverandøren. Leverandøren har ret til uden yderligere varsel at inspicere eller komme i besiddelse af alle Produkter, som den beholder ejendomsretten til, og Kunden giver Leverandøren og dennes ansatte og agenter en uigenkaldelig tilladelse til til enhver tid at komme ind på ethvert sted, hvor Produkterne befinder sig eller kan befinde sig, med henblik på at inspicere eller fjerne sådanne Produkter, hvis ejendomsret er forblevet hos Leverandøren.
4.4.Leverandøren kan anlægge sag om priserne på produkterne og andre beløb, der skal betales i henhold til en kontrakt, uanset at ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til kunden. I tilfælde af Kundens insolvens vil Leverandøren sende kopier af de ubetalte fakturaer til den officielle kurator. Disse fakturaer skal ikke nødvendigvis stemme overens med de varer, der opbevares på Kundens lager (se punkt 4.3). Alt lager på kundens lager anses for at være det seneste fakturalager (op til værdien af gælden).

5.Kundens forpligtelser
5.1.Kunden må ikke uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke afgive eller give nogen løfter, erklæringer, garantier eller garantier:
(a)på vegne af Leverandøren; eller
(b)i forbindelse med Produkterne.
5.2.Uden at det berører Leverandørens forpligtelser i henhold til punkt 7, skal Kunden overholde alle gældende love, regler og bestemmelser vedrørende og skal indhente alle nødvendige licenser, tilladelser og godkendelser i forbindelse med:
(a)markedsføring, promovering og reklame for produkterne og
(b)import, eksport, distribution, salg, levering og levering af produkterne.
5.3.Uden at begrænse det generelle indhold af punkt 5.2, skal Kunden til enhver tid:
(a)overholde alle gældende love, bestemmelser og industristandarder vedrørende privatlivets fred, tilgængelighed og datasikkerhed, herunder, men ikke begrænset til, den generelle databeskyttelsesforordning;
(b)opretholde detaljerede privatlivspolitikker og overholde sine privatlivspolitikker og kravene i enhver kontrakt, som Kunden er part i; og
(c)have implementeret og opretholde skriftlige retningslinjer for informationssikkerhed, som omfatter fysiske, administrative og teknologiske kontroller, der er designet til at forhindre uautoriseret adgang til, videregivelse, ødelæggelse eller tab af personligt identificerbare oplysninger.

6.Priser og betaling
6.1.Leverandøren kan udstede en faktura for priserne i henhold til en kontrakt til kunden på et hvilket som helst tidspunkt efter kontraktens ikrafttrædelse.
6.2.Kunden skal betale Priserne til Leverandøren inden [30] dage efter udstedelsesdatoen for en faktura udstedt i overensstemmelse med punkt 6.1.
6.3.Alle beløb, der skal betales i henhold til en Kontrakt, er eksklusive alle merværdi-, eksport-, import- og andre skatter og afgifter, som skal betales af Kunden (bortset fra skatter, der skal betales af Leverandørens nettoindkomst, som skal betales af Leverandøren).
6.4.Hvis kunden ikke betaler et beløb, som leverandøren er berettiget til at betale i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt, kan leverandøren opkræve kunden renter af det forfaldne beløb med [8]% om året over den til enhver tid gældende britiske basisrente fra HSBC Bank Plc, idet disse renter påløber dagligt indtil datoen for den faktiske betaling og skal betales på anfordring.

7.Garantier
7.1.Leverandøren garanterer, at:
(a)Leverandøren har (eller vil på det relevante tidspunkt have) ret til at sælge produkterne;
(b)Produkterne er fri for enhver byrde eller belastning, med forbehold af punkt 4;
(c)Kunden vil være i rolig besiddelse af produkterne, med forbehold af de rettigheder, der er nævnt i punkt 7.1(b);
(d)produkterne svarer til enhver beskrivelse af produkterne, som leverandøren har leveret til kunden;
(e)produkterne er af tilfredsstillende kvalitet;
(f)produkterne er egnede til ethvert formål, som kunden udtrykkeligt eller stiltiende har givet leverandøren kendskab til, før den relevante kontrakt blev indgået;
(g)produkterne svarer til enhver prøve af produkterne, som leverandøren har leveret til kunden, og er fri for fejl, der gør deres kvalitet utilfredsstillende, og som ikke ville være synlige ved en rimelig undersøgelse af prøven;
(h)produkterne overholder alle love, regler og bestemmelser, der gælder for markedsføring og salg af produkterne i Det Forenede Kongerige; og
(i)produkterne bærer alle obligatoriske mærker og tegn i forbindelse med de love, regler, bestemmelser og standarder, der er nævnt i punkt 7.1(h).
(j)Alle parternes garantier, ansvar og forpligtelser med hensyn til genstanden for hver kontrakt er udtrykkeligt indeholdt i disse vilkår, andre steder i den relevante kontrakt, dækbladet og tillægget for autoriserede partnere. Med forbehold af punkt 9.1 og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil ingen andre vilkår vedrørende en Kontrakts genstand blive impliceret i den pågældende Kontrakt eller enhver relateret kontrakt.

8.Reklamationer, kreditter og erstatninger
8.1.Leverandøren vil straks og under alle omstændigheder inden for [10] arbejdsdage fuldt ud besvare alle rimelige forespørgsler og klager fra Kunden vedrørende produkternes kvalitet, ydeevne og holdbarhed.
8.2.Hvis produkterne ikke opfylder en garanti, som leverandøren har givet i henhold til en kontrakt, kan kunden efter forudgående aftale med leverandøren returnere disse produkter og få enten efter leverandørens valg:
(a)en fuld kreditering af den pris, der er betalt til leverandøren for sådanne produkter, eksklusive den oprindelige levering og relaterede gebyrer;
(b)erstatningsprodukter; eller
(c)en kreditnota vedrørende prisen for produkterne, som kan modregnes i fremtidige køb hos leverandøren.
8.3.Produkter, der returneres i henhold til punkt 8.2, skal være forsvarligt emballeret og returneres til KONG Company Limited inden for [30] arbejdsdage efter, at kunden har modtaget produkterne. Produkter, der returneres i strid med dette punkt, vil ikke blive genstand for kreditering eller ombytning, og kunden vil fortsat være ansvarlig for betaling af prisen for sådanne produkter.

9.Ansvarsbegrænsninger
9.1.Intet i en kontrakt udelukker eller begrænser en af parternes ansvar for:
(a)død eller personskade forårsaget af den pågældende parts uagtsomhed;
(b)svig eller svigagtig vildledning fra den pågældende parts side; eller
(c)ethvert andet ansvar, som ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.
9.2.Med forbehold af pkt. 9.1 er leverandørens ansvar over for kunden i henhold til eller i forbindelse med hver kontrakt, uanset om det er kontraktligt eller erstatningsretligt ansvar (herunder uagtsomhed), begrænset på følgende måde:
(a)Leverandøren vil ikke være ansvarlig for nogen: (i) tab af fortjeneste, indkomst eller forventede besparelser, (ii) tab eller beskadigelse af data, database eller software, (iii) skade på omdømme eller goodwill, (iv) tab af kontrakter eller kommercielle muligheder eller (v) indirekte, særlige eller følgetab eller -skader;
(b)Leverandøren er ikke ansvarlig for tab som følge af en force majeure-hændelse;
(c)Leverandørens ansvar i forbindelse med enhver begivenhed eller række af relaterede begivenheder vil ikke overstige det samlede beløb, som kunden har betalt eller (hvis større) skal betale til leverandøren i henhold til kontrakten.

10.Kontraktens løbetid og opsigelse
10.1.Hver kontrakt træder i kraft i overensstemmelse med punkt 2 og er gældende indtil den tidligste af følgende datoer:
(a)den seneste af følgende dato: (a)færdiggørelse af: (i) levering af alle produkterne og (ii) Leverandørens modtagelse af alle beløb, som leverandøren skylder leverandøren i henhold til kontrakten, og
(b)kontraktens opsigelse i overensstemmelse med bestemmelserne i denne klausul.
10.2.En Kontrakt kan opsiges under følgende omstændigheder:
(a)hver part kan opsige en Kontrakt med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis den anden part begår en væsentlig overtrædelse af et vilkår i Kontrakten;
(b)Leverandøren kan opsige en Kontrakt med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse til Kunden, hvis Kunden undlader at betale Leverandøren ethvert beløb, der er skyldigt i henhold til Kontrakten, inden forfaldsdatoen for betaling;
(c)Leverandøren kan opsige enhver Kontrakt øjeblikkeligt ved at give skriftlig meddelelse til Kunden, hvis Kunden undlader at acceptere levering af Produkterne; og
(d)Leverandøren kan opsige enhver Kontrakt øjeblikkeligt ved at give skriftlig meddelelse til Kunden, hvis Kunden begår en væsentlig overtrædelse af Tillægget for autoriserede partnere, eller hvis Tillægget for autoriserede partnere opsiges af en hvilken som helst grund i overensstemmelse med dets vilkår.
10.3.Hver part kan opsige en kontrakt med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig meddelelse til den anden part, hvis:
(a)den anden part: (i) opløses; (ii) ophører med at drive alle (eller stort set alle) sine forretninger; (iii) er eller bliver ude af stand til at betale sin gæld, når den forfalder; (iv) er eller bliver insolvent eller erklæres insolvent; eller (v) indkalder til et møde eller indgår eller foreslår at indgå en ordning eller en akkord med sine kreditorer;
(b)der udpeges en administrator, administrativ kurator, likvidator, kurator, administrator, administrator, manager eller lignende over nogen af den anden parts aktiver;
(c)der udstedes en likvidationskendelse for den anden part, eller den anden part vedtager en beslutning om dens likvidation (bortset fra med henblik på en solvent virksomhedsrekonstruktion, hvor den resulterende enhed overtager alle den anden parts forpligtelser i henhold til kontrakten);
(d)(hvis den anden part er en fysisk person) den anden part dør, eller som følge af sygdom eller manglende evne bliver ude af stand til at forvalte sine egne anliggender, eller er genstand for en konkursbegæring eller en konkursdekret.

11.Virkninger af opsigelse
11.1.Ved opsigelse af en kontrakt ophører alle bestemmelser i den pågældende kontrakt med at have virkning, bortset fra følgende bestemmelser i disse vilkår, som fortsat vil være gældende og fortsat have virkning Klausulerne 1, 4, 5, 6.4, 8, 9, 11, 12 og 13.
11.2.Opsigelse af en kontrakt påvirker ikke nogen af parternes opsparede rettigheder (herunder opsparede rettigheder til betaling og opsparede rettigheder til afhjælpning af brud på betingelser eller garanti) på opsigelsesdatoen.

12.Meddelelser
12.1.Enhver meddelelse, der gives til en part i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt, skal være skriftlig og skal være:
(a)afleveres personligt eller med forudbetalt anbefalet post på de adresser, der er angivet i dækbladet eller som den anden part fra tid til anden meddeler; eller
(b)sendes pr. e-mail til den adresse, der er angivet i dækbladet.
12.2.Enhver meddelelse anses for at være modtaget:
(a)hvis den leveres personligt, ved underskrift af en kvittering for levering,
(b)hvis den sendes med forudbetalt anbefalet post på det tidspunkt, der registreres af leveringstjenesten, og
(c)hvis den sendes pr. e-mail, på tidspunktet for afsendelsen, eller, hvis dette tidspunkt falder uden for åbningstid, når åbningstiden genoptages. I denne bestemmelse forstås ved forretningstid 9.00 til 17.00 mandag til fredag på en dag, der ikke er en helligdag på modtagelsesstedet.

13.Generelt
13.1.Ingen overtrædelse af nogen bestemmelse i en kontrakt vil blive frafaldet uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra den part, der ikke har overtrådt kontrakten.
13.2.Hvis en bestemmelse i en Kontrakt af en domstol eller anden kompetent myndighed fastslås at være ulovlig og/eller ikke kan håndhæves, vil de øvrige bestemmelser i Kontrakten fortsat være gældende. Hvis en ulovlig og/eller uigennemførlig bestemmelse ville være lovlig eller kunne håndhæves, hvis en del af den blev slettet, anses den pågældende del for at være slettet, og resten af bestemmelsen vil fortsat være gældende (medmindre dette ville være i modstrid med parternes klare hensigt, i hvilket tilfælde hele den relevante bestemmelse anses for at være slettet).
13.3.Kontrakter kan kun ændres ved et skriftligt dokument, der er underskrevet af eller på vegne af hver af parterne.
13.4.Leverandøren kan frit overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til en kontrakt uden Kundens samtykke. Medmindre det udtrykkeligt er fastsat i denne bestemmelse eller andetsteds i en kontrakt, må ingen af parterne uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part overdrage, overføre, pantsætte, give licens eller på anden måde afhænde eller handle med en kontrakt eller rettigheder eller forpligtelser i henhold til en kontrakt.
13.5.Hver Kontrakt er indgået til fordel for parterne og er ikke beregnet til fordel for tredjemand eller kan håndhæves af tredjemand. Parternes ret til at opsige, ophæve eller aftale ændringer, afkald, variationer eller forlig i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt er ikke underlagt tredjeparters samtykke.
13.6.Med forbehold af punkt 9.1:
(a)ingen af parterne har nogen ret til at gøre noget ved en fejlagtig fremstilling (skriftlig eller mundtlig) over for dem, som de har stolet på ved indgåelsen af en kontrakt, og
(b)ingen af parterne har noget ansvar, bortset fra i henhold til de udtrykkelige vilkår i en kontrakt.
13.7Ingen af disse vilkår har til hensigt eller skal anses for at etablere et partnerskab eller joint venture mellem nogen af parterne, gøre nogen part til agent for en anden part eller bemyndige nogen part til at indgå eller indgå forpligtelser for eller på vegne af nogen anden part ud over dem, der er udtrykt i disse vilkår.
13.8Hver part bekræfter, at den handler på egne vegne og ikke til fordel for nogen anden person.
13.9Den nationale lovgivning om agenturet, herunder, men ikke begrænset til, den, der følger af EU-direktiv 86/653/EØF, er udtrykkeligt udelukket.
13.10Kontrakter er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales; og domstolene i England har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der opstår i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt.